Anawsterau lleferydd a dysgu ar-lein

Mae Gemma Cormican

Mae Gemma Cormican yn Gynghorydd Iechyd Meddwl a Seicotherapydd Ymddygiadol Gwybyddol ym Mhrifysgol Caerefrog

Gall dysgu ar-lein deimlo'n wahanol iawn i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ac, os oes gennych chi anawsterau lleferydd, efallai y byddwch yn ei chael yn anodd ymgysylltu ar y dechrau. Fodd bynnag, er y gallech deimlo fel hyn, nid yw'n golygu na allwch fod yn llwyddiannus.

Efallai bod gennych chi anhawster lleferydd amlwg, neu efallai eich bod yn ei guddio fel nad oes unrhyw un yn sylwi. Y naill ffordd neu'r llall, efallai eich bod yn teimlo bod eich anhawster lleferydd wedi ei gwneud yn fwy anodd i chi ymwneud â dysgu ar-lein. Gall fod yn anodd rhannu eich meddyliau, eich syniadau, eich barn a’ch teimladau pan fydd rhwystr yn y ffordd.

Gall rhai sgyrsiau ar-lein fod yn fwy anodd nag eraill, gan ddibynnu ar bwy sydd yno a pha mor dda rydych chi'n eu hadnabod. Ni fyddwch yn cael yr adborth calonogol, fel cyswllt llygaid, rydych chi’n ei gael wrth siarad ag eraill wyneb yn wyneb. Oherwydd hyn efallai y bydd rhai myfyrwyr yn teimlo'n bryderus ac yn osgoi'r sefyllfaoedd hyn.

Cofiwch, mae gennych chi hawl i fynegi eich barn fel pawb arall. Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud i wneud cyfathrebu ar-lein yn haws.

Camau i wneud i ddysgu ar-lein weithio i chi

Cyn y seminar, y gweithdy neu’r tiwtorial

 1. Gosod nodau: gofynnwch i chi'ch hun sut hoffech chi elwa o fod yno, a gosod rhai nodau i chi'ch hun i'w hadolygu wedyn.
 2. Byddwch yn barod: efallai y byddai'n ddefnyddiol gwneud y gwaith darllen ymlaen llaw ac ysgrifennu ychydig o syniadau yr hoffech eu rhannu.
 3. Rhowch wybod i'ch tiwtor: Gall fod yn ddefnyddiol iawn hefyd siarad â'r tiwtor ymlaen llaw am sut gall eich helpu. Er enghraifft, gallai gytuno i ofyn i bobl godi eu dwylo (mae swyddogaethau ar gael i wneud hyn gydag eiconau) pan fydd ganddynt rywbeth i'w ddweud, neu ofyn i bobl ddefnyddio sylwadau wedi'u teipio ar gyfer cwestiynau

Yn ystod y seminar, y gweithdy neu’r tiwtorial

 • Bydd pobl yn dilyn eich arweiniad – os nad ydych chi eisiau siarad am y peth, mae'n debyg na fyddant yn gofyn, ond gall fod yn ddefnyddiol iawn sôn am eich anawsterau lleferydd ar y dechrau. Mae siarad am eich anawsterau’n rhoi cyfle gwirioneddol i chi ofyn am yr hyn sydd arnoch ei angen, er enghraifft, gallwch ofyn i bobl fod yn amyneddgar, a rhoi'r amser sydd arnoch ei angen i orffen yr hyn rydych yn ei ddweud.
 • Defnyddiwch 'gwedd siaradwr' yn hytrach na 'gwedd grid'; fel hyn, dim ond y person sy'n siarad, ac nid yr holl bobl sy'n bresennol, fyddwch chi’n ei weld.
 • Gall deimlo'n anoddach siarad pan rydym yn gallu gweld ein hunain ar y sgrin. Efallai y byddwch eisiau ystyried cuddio eich fideo neu roi nodyn gludiog dros eich llun eich hun.
 • Os yw'n anodd cael eich tro, gallech ddefnyddio ystum i ddangos y byddech yn hoffi siarad, neu ddweud 'esgusodwch fi'.
 • Os oes rhywun yn siarad ar eich traws pan rydych yn cael anhawster bod yn rhugl, gofynnwch am fwy o amser.
 • Mae'n iawn dweud llai. Ansawdd eich cyfraniad sy'n cyfrif, nid y swm.
 • Rydym yn sylwi bod nifer o fyfyrwyr yn cadw eu camera wedi'i ddiffodd a'u bod yn defnyddio'r swyddogaeth sgwrsio i gyfathrebu yn hytrach na siarad. Mae'r rhain hefyd yn opsiynau y gallech eu hystyried efallai.

Ar ol y sesiwn

 • Dilyniant: Os oedd pwynt pwysig na wnaethoch lwyddo i'w wneud, e-bostiwch eich tiwtor gyda'r wybodaeth. Mae'n bwysig cael llais a chael eich clywed ym mha fformat bynnag sy'n bosib i chi ar y pryd.
 • Adlewyrchu ar yr hyn a aeth yn dda: Yn olaf, gwnewch eich gorau glas i beidio â chanolbwyntio ar bopeth na weithiodd fel roeddech yn dymuno. Drwy ganolbwyntio ar y pethau a aeth yn dda a'u dathlu, gallwch ddechrau meithrin eich hyder ar gyfer y tro nesaf

Os yw eich anawsterau lleferydd yn amharu ar eich astudiaethau, neu eich mwynhad o fod yn fyfyriwr, efallai eich bod yn gymwys am ‘addasiadau rhesymol.’ Mae’n bwysig defnyddio’r gefnogaeth sydd ar gael yn eich prifysgol neu eich sefydliad i ddefnyddio’r help sydd ar gael.