Cadw’n iach a chadw mewn cysylltiad yn ystod y pandemig fel myfyriwr LGBTQ+

Mae Chloe yn Swyddog Rhaglenni Addysg gyda Stonewall. Mae hi'n galw ei hun yn queer.

Gwybodaeth am sut mae’r pandemig wedi effeithio ar fyfyrwyr LGBTQ+ a’u cyngor ar gyfer cadw mewn cysylltiad â’u cymunedau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, wrth i ni fyw drwy bandemig y coronafeirws, mae'r ffyrdd rydyn ni'n cadw mewn cysylltiad â'n gilydd wedi newid yn ddramatig.

I'r rhai ohonom ni sy'n LGBTQ + (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, queer neu’n cwestiynu, anrhywiol a hunaniaethau rhywiol a lleiafrifoedd rhywiol eraill), gall fod yn anoddach cysylltu â'n cymunedau, a gall hynny ein gadael ni'n teimlo'n ynysig neu'n unig.

Fe wnaethon ni gysylltu â myfyrwyr LGBTQ + o bob cwr o'r wlad i gael gwybod mwy am y ffyrdd creadigol o gadw mewn cysylltiad maen nhw wedi’u defnyddio drwy gydol y pandemig.

Unigrwydd a lles y meddwl

Mae bod yn LGBTQ + yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo. Gall dod o hyd i ffrindiau, teulu a chymunedau sy'n ein cofleidio ni am bwy ydyn ni newid ein bywyd a gall ein helpu ni i wybod bod harddwch mewn bod yn chi'ch hun.

Ond rydyn ni'n gwybod bod pobl LGBTQ + yn wynebu heriau penodol, a bod llawer o bobl LGBTQ + heddiw yn parhau i gael eu dal yn ôl oherwydd pwy ydyn ni. I'r rhai yn ein cymunedau ni sy'n wynebu sawl math o wahaniaethu sy'n gorgyffwrdd, mae'r heriau hyn yn arbennig o anodd. I lawer ohonom ni, gall dod o hyd i gymuned o bobl fel chi’ch hun wneud byd o wahaniaeth!

Newidiadau positif mewn cymunedau LGBTQ+

Fe wnaethon ni estyn allan at fyfyrwyr LGBTQ + sydd wedi profi heriau iechyd meddwl mewn dwy brifysgol i gael gwybod am eu profiadau o gadw mewn cysylltiad â chymunedau LGBTQ + yn ystod y pandemig.

Roedd y rhai y clywsom ganddyn nhw’n teimlo bod cymunedau ar-lein wedi dod yn fwy cefnogol yn ystod y cyfnod clo. O drafodaethau mwy positif a gweithredol am ragenwau, i fwy o gefnogaeth i gymunedau LGBTQ + Du, mae pobl wedi bod yn dangos undod ac yn pwyso am gydraddoldeb gyda'i gilydd.

4 ffordd o gadw mewn cysylltiad â’ch cymunedau chi

Er bod y cyfnod clo wedi ei gwneud yn anoddach fyth cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a rhwydweithiau cymunedol, roedd y myfyrwyr y gwnaethon ni siarad â nhw yn rhannu llawer o ffyrdd creadigol y mae cymunedau LGBTQ + wedi cynnal ei gilydd. Darllenwch am y 4 ffordd y gwnaethon nhw gadw mewn cysylltiad isod a gwnewch nodyn o'r rhai yr hoffech chi roi cynnig arnyn nhw!00

1. Cysylltu â chymunedau LGBTQ+ ar-lein

Os yw’n ymuno â chymdeithas i fyfyrwyr LGBTQ+, cysylltu â grŵp ieuenctid lleol, mynd i weithdai a digwyddiadau LGBTQ+, neu ryngweithio gyda chrëwyr cynnwys LGBTQ+, dyma beth ddywedodd rhai myfyrwyr am eu profiadau gyda chymunedau ar-lein:

"Y llwyddiant mawr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yw sianel Discord ein cymdeithas i fyfyrwyr LGBTQ+ a’r ymdeimlad o gymuned a ddeilliodd o hynny. Dydyn ni ddim yn gallu mynd am goffi i Undeb y Myfyrwyr, ond mae gallu dweud, ‘Ie, rhain ydi fy mhobl i’ yn anhygoel."

"Does dim rhaid i mi geisio dod o hyd i’r geiriau i esbonio sut rydw i’n teimlo am fy mod i’n cael sgyrsiau gyda chwe pherson traws arall. Ac maen nhw’n deall. Does dim angen esbonio.”

2. Cynllunio mewn pryd gyda ffrindiau

Gall fod yn straen dychwelyd adref i fyw gyda theulu sydd ddim yn derbyn neu ddim yn ymwybodol o'ch hunaniaeth. Dywedodd llawer o'r myfyrwyr y gwnaethon ni siarad â nhw fod treulio amser gyda ffrindiau ac anwyliaid - sy'n cofleidio eu hunaniaeth - yn fath pwysig iawn o hunanofal:

“Fe wnes i drefnu nosweithiau ffilm ar-lein wythnosol gyda ffrindiau. I fod yn onest, nid y ffilm oedd yn bwysig, ond dim ond rhannu amser gyda'n gilydd – fe wnaeth hynny wahaniaeth.”

“Daliwch ati i siarad gyda’ch ffrindiau, daliwch ati i gynllunio pryd gallwch chi gwrdd, a daliwch ati i feddwl am ddyfodol positif, gan wybod na fydd y foment yma’n para am byth a'n bod ni i gyd yn hyn gyda’n gilydd."

3. Cael awyr iach neu ymarfer

Rhwng astudio a chadw pellter cymdeithasol, gall fod yn hawdd aros y tu mewn am gyfnodau hir o amser. Roedd rhai o'r myfyrwyr y clywsom ni ganddyn nhw’n gwerthfawrogi cymryd seibiant rheolaidd gyda ffrindiau a newid eu hamgylchedd:

“Fe wnaeth awyr iach yn gyson, mynd allan o fy ystafell, siarad â fy ffrindiau yn y fflat, hyd yn oed pan oeddwn i’n teimlo ’mod i eisiau cloi fy hun i ffwrdd, fy ngwthio i barhau, gan gymryd bob dydd ar y tro, heb edrych yn rhy bell ymlaen.”

“Roedd gwneud ymarfer corff yn y fflat a sefydlu sesiynau ymarfer tîm neu grŵp ar zoom yn ddefnyddiol, fe helpodd i fy ysgogi i a rhoi ymdeimlad o fod gyda’n gilydd.”

Cyngor ar gyfer cael mwy o ymarfer

4. Bod yn greadigol

Gyda llai o weithgareddau ar gael, gall arferion ddod yn ailadroddus neu'n ddiflas yn gyflym. Dyma gwpl o syniadau ‘y tu allan i’r bocs’ a rannodd y myfyrwyr LGBTQ + i chi roi cynnig arnyn nhw naill ai ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau:

“Cael noson rhestr caneuon, neu greu sioeau drag digidol ar-lein.”

“Ar adegau doedd gen i neb y gallwn i siarad â nhw. Fe gefais i fy annog i roi cynnig ar bethau newydd bob wythnos, a dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi darganfod amrywiaeth o bethau creadigol rydw i’n eu hoffi. ’Fyddwn i erioed wedi dod i wybod am y rhain na hyd yn oed meddwl rhoi cynnig arnyn nhw fel arall. ”

Ffyrdd o ddod o hyd i gymuned

Rydyn ni’n gwybod nad yw bob amser yn hawdd dod o hyd i bobl o'r un anian, yn enwedig yn ystod pandemig byd-eang. Felly, os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl neu wedi teimlo'n fwy ynysig yn ystod y pandemig, cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae ymchwil diweddar gan Just Like Us, elusen pobl ifanc LGBT +, yn tynnu sylw at y ffaith bod llawer o bobl ifanc wedi wynebu heriau tebyg.

I ddod o hyd i grwpiau a gwasanaethau cymunedol LGBTQ + lleol, edrychwch ar:

Mwy o wybodaeth am wasanaethau cefnogi yn eich prifysgol.