Dilynwch y camau isod i greu eich cynllun gweithredu eich hun. Gallwch lawrlwytho templed isod.

Camau cynllun gweithredu

1. Dewiswch eich meysydd ffocws

Meddyliwch am yr agweddau ar y flwyddyn academaidd nesaf sy’n creu’r pryder mwyaf i chi neu sydd bwysicaf i chi. Ceisiwch feddwl yn gyfannol am eich profiad cyfan fel myfyriwr; er enghraifft, efallai eich bod eisiau meddwl am agweddau cymdeithasol, gwaith academaidd, cyllidebu, sicrhau cydbwysedd rhwng ymrwymiadau teuluol ac astudio a pha gefnogaeth y bydd arnoch ei hangen.

2. Faint o reolaeth sydd gennych chi?

Ar gyfer pob maes ffocws, meddyliwch am faint o reolaeth neu ddylanwad allwch chi eu cael ar bob un. Mae’n beth prin i ni deimlo bod gennym ni reolaeth lwyr ar sawl agwedd ar ein bywydau, ond yn aml mae gennym ni fwy o reolaeth neu ddylanwad nag oeddem yn ei gredu i ddechrau.

Cofiwch y gall gorbryder neu ddiffyg hwyliau wneud i ni gamfarnu ein hamgylchiadau a’n darbwyllo nad oes gennym reolaeth ar unrhyw beth. Wrth feddwl am hyn, rhowch foment i gydnabod eich emosiynau, ac wedyn symud heibio i’r hyn maent yn ei ddweud wrthych chi ac edrych ar y dystiolaeth.

Ar gyfer pob un o’r meysydd ffocws, rhaid i chi fesur faint o reolaeth neu ddylanwad ydych chi’n ei gredu sydd gennych chi, gan ddefnyddio’r raddfa ganlynol:

  • 5. Rheolaeth lwyr
  • 4. Llawer o reolaeth
  • 3. Rhywfaint o reolaeth
  • 2. Ychydig bach o reolaeth
  • 1. Dim rheolaeth o gwbl

3. Penderfynu ar eich camau gweithredu

Wrth i chi feddwl am faint o reolaeth sydd gennych chi, efallai y byddwch yn dechrau gweld y meysydd lle mae gennych chi reolaeth neu gyfleoedd i ddylanwadu ar eich sefyllfa. Defnyddiwch y syniadau hyn i’ch helpu chi i adnabod y camau gweithredu y gallwch eu rhoi ar waith. Cofiwch, dydych chi ddim yn ceisio gwneud y sefyllfa yn berffaith, dim ond chwilio am gamau bach y gallwch chi eu rhoi ar waith, neu wneud pethau’n well.

Dewiswch un neu ddau o gamau bach i’w cymryd i ddechrau, a gweithredu yn eu cylch yn gyflym. Bydd hyn yn helpu yn y tymor byr ac yn dangos i chi eich bod yn gallu rheoli ansicrwydd. Canolbwyntiwch ar ychydig o welliannau bach ac wedyn symud at y camau anoddach.

Mae hefyd yn bwysig cofio nad oes raid i chi ddelio â hyn eich hun. Mae cefnogaeth ar gael yn eich prifysgol, a gall helpu i ddefnyddio cefnogaeth gan eich ffrindiau a’ch teulu.

Bydd eich cynllun gweithredu yn edrych fel hyn:

Problem: A fyddaf yngwneud ffrindiau?

Faint o reolaeth sydd gen i dros y broblem hon? 3 (Rhywfaint o reolaeth)

Camau Gweithredu:

  • Ymuno â fforwm ar-lein (e.e. Student Room) a cheisio cyfarfod pobl sy’n mynd i fy mhrifysgol.
  • Ymuno ag unrhyw ofod cymdeithasol ar-lein sy’n cael ei ddarparu gan fy mhrifysgol a cheisio cyfarfod pobl ar fy nghwrs / yn fy llety.
  • Adolygu gwefan Undeb y Myfyrwyr a gwneud cynllun ar gyfer pa glybiau a chymdeithasau y byddaf yn ymuno â hwy a sut (ar-lein/wyneb yn wyneb)

Fy ngham cyntaf i fydd:

  • Chwilio am fforymau ar-lein ar Googletr