Cynnal eich lles wrth hunanynysu

Mae Dominique Thompson

Mae Dominique Thompson yn gyn-feddyg teulu prifysgol arobryn, arbenigwr ar iechyd meddwl pobl ifanc, siaradwr TEDx, awdur ac addysgwr, gyda dau ddegawd o brofiad clinigol. Mae'n Gynghorydd Clinigol ar gyfer NICE, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu a Student Minds.

Efallai nad yw hunanynysu’n hwyl, ond does dim rhaid iddo fod yn ddifrifol. Dilynwch y cynghorion yma i roi ymdeimlad o gyflawni i chi ac i'ch helpu i deimlo eich bod yn rheoli eich bywyd.

Mae’n arferol teimlo braidd yn bryderus neu’n rhwystredig am y posibilrwydd o hunanynysu. O ystyried pa mor hir mae'r pandemig wedi bod o gwmpas, efallai eich bod wedi gorfod hunanynysu sawl gwaith o'r blaen. Os mai hwn yw eich tro cyntaf neu os ydych chi'n hunanynysu mewn llety prifysgol am y tro cyntaf, gall fod yn naturiol pryderu am y cyfnod o’ch blaen.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi peth amser i siarad â phobl am sut rydych chi'n teimlo, a chofiwch gymryd pethau un dydd ar y tro. Mae ansicrwydd yn ein gwneud ni i gyd braidd yn bryderus - bodau dynol ydyn ni wedi’r cwbl - ond fe allwch chi wneud hyn. Dyma ychydig o syniadau i chi dechrau arni a theimlo'n ddiogel.

Cyngor doeth ar gyfer cadw’n iach wrth hunanynysu

Creu strwythur i chi’ch hun

Gall meddwl am y bloc cyfan o hunanynysu, neu’r diwrnod cyfan o’ch blaen hyd yn oed, deimlo’n ormod weithiau. Felly rhannwch y diwrnod yn flociau o 30 neu 60 munud.

Efallai y byddwch eisiau ysgrifennu amserlen ddyddiol o weithgareddau. Gallai hyn gynnwys:

 • brecwast
 • cadw mewn cysylltiad â ffrind
 • gwaith academaidd
 • cinio
 • gweithgareddau creadigol fel cerddoriaeth, tynnu llun, chwarae gêm, ysgrifennu neu ffotograffiaeth.

Peidiwch ag anghofio bod yn actif. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at drefn ar gyfer prydau bwyd ac yn cael 8 i 9 awr o gwsg, oherwydd bydd hyn yn eich helpu chi i gadw'n iach a dibryder.

Defnyddiwch eich dychymyg i wneud pob diwrnod yn wahanol, rhag mynd i rigol ac yn bryderus am adael eich ystafell pan ddaw'r amser.

Cadw mewn cysylltiad

Un o'r pethau pwysicaf i'w wneud pan mae’n rhaid i chi hunanynysu yw cael cyswllt â phobl eraill bob dydd. Drwy gydol y dydd os yw hynny’n bosib. Nid oes gan bawb lawer o ffrindiau neu deulu i ddibynnu arnyn nhw ar gyfer hyn, ac efallai eich bod wedi bod yn teimlo braidd yn ynysig eisoes hyd yn oed.

Beth i’w wneud os ydych chi’n teimlo’n unig >

Mae posib cadw mewn cysylltiad mewn sawl ffordd. Gallech sgwrsio â ffrindiau yn eich fflat drwy ddrws caeedig neu gael galwad fideo gyda ffrind. Mae'n hanfodol cadw mewn cysylltiad â'r bobl yn eich bywyd. Mae negeseua'n iawn ond mae'n bwysig gweld wynebau’r bobl bwysig i chi hefyd, felly cofiwch gael sgwrs fideo, neu godi llaw drwy ffenest a sgwrsio os ydyn nhw’n byw yn agos.

Gallech hyd yn oed ofyn i'ch teulu neu eich ffrindiau anfon 'pecyn gofal' o nwyddau atoch chi, fel bod gennych chi rywbeth i edrych ymlaen ato.

Sefydlu pwrpas i bob dydd

Mae bod yn y brifysgol yn golygu y bydd gennych chi ymdeimlad o bwrpas tymor hir gobeithio. Mae'r pwrpas hwnnw'n mynd i'ch rhoi chi mewn sefyllfa dda, ond mae arnoch chi angen pwrpas tymor byr, neu ddyddiol, hefyd. Rheswm dros godi o'r gwely bob dydd a chadw'n brysur.

Pan mae pob diwrnod yn debyg, mae'n ddefnyddiol cynllunio gweithgareddau. Cynnal eich momentwm a dal ati i astudio. Gallech wneud hyn gyda’r canlynol:

 • dosbarthiadau ar-lein
 • egwyl am ginio neu goffi
 • grwpiau astudio
 • cyfarfodydd sy'n ymwneud â gwirfoddoli neu gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.

Bydd hefyd yn golygu eich bod yn dal yn rhan o fywyd y campws pan fyddwch yn dod allan o'ch ystafell!

Cynnal meddwlgarwch positif

Bydd cadw’n bositif yn bwysig iawn i'ch lles chi. Nid yw cadw’n bositif yn hawdd wrth gwrs, ac efallai y byddwch yn sylwi eich bod yn tueddu i feddwl am bethau mwy negyddol, fel "Dwi’n casáu'r pandemig yma, mae wedi difetha popeth".

Rhowch amser i gydnabod ei bod yn naturiol bod yn flin, yn rhwystredig neu'n drist, ond byddwch yn teimlo ychydig yn well os gallwch chi geisio newid y meddyliau hynny am rai fel:

 • “wel, o leiaf fe allaf wylio'r gyfres honno rydw i wrth fy modd â hi”
 • “Fe allaf i ddechrau ar y prosiect rydw i wedi bod yn meddwl cymaint amdano”
 • “Pan fydd hyn i gyd drosodd, rydw i'n mynd i gael diwrnod allan neu drip gwych”

Ceisiwch feddwl am rywbeth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda, canolbwyntiwch eich meddwl ar hynny a theimlo'n gyffrous wrth i chi gynllunio ar ei gyfer ac edrych ymlaen ato.

Fe allwch chi deimlo'n falch o ddod drwyddo, a gwarchod pobl eraill, a bydd yn fonws os gallwch chi ei ddefnyddio'n gynhyrchiol neu'n greadigol.

Fe allech chi hyd yn oed ddod allan o hunanynysu’n teimlo eich bod chi wedi cyflawni llawer, a gyda llawer o egni a syniadau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod!