Fe hoffwn i fod hyn ddim yn digwydd

Byddai’n well gan bawb pe na bai’r pandemig wedi digwydd. Mae cydnabod eich teimladau’n gallu helpu ond gall cymryd camau i reoli eich meddyliau a’ch teimladau eich helpu i symud ymlaen, a theimlo’n well.

Mae’n deg dweud y byddai’n well gan bawb pe na bai pandemig y coronafeirws wedi digwydd. Pe bai dim tarfu wedi bod ar ein bywyd a’n hastudiaethau. Y byddai’r flwyddyn academaidd newydd yn un normal eto.

Mae hyn yn arbennig o wir am fyfyrwyr. Mae’r pandemig wedi amharu’n sylweddol ar gyfnod ffurfiannol yn eich bywyd. Byddwch chi wedi dychmygu sut beth fyddai’r profiad a’r siwrnai o fod yn fyfyriwr. Efallai fod gennych chi ddarlun eithaf manwl o’ch dyfodol.

Oherwydd hynny, gallai’r newid a’r ansicrwydd deimlo fel colled go iawn.

Cylch o feddyliau ‘O na bai’

Pan fydd rhywbeth fel hyn yn digwydd, mae’n hawdd mynd i gylch dieflig o feddwl ‘beth os?’

“Beth os na fyddai hyn yn digwydd? Beth os byddwn i’n gallu newid pethau? Beth os byddai hyn wedi digwydd mewn blwyddyn wahanol?”

Mae dymuno i hyn i gyd ddiflannu’n ymateb cwbl normal. Mae’n iawn teimlo wedi’ch siomi, yn flin, yn rhwystredig neu’n drist nad yw eich profiadau yn cyd-fynd â’ch disgwyliadau neu eich gobeithion. Gall cydnabod mai dyna sut rydych chi’n teimlo eich helpu i reoli eich teimladau a theimlo’n well gydag amser.

Ond mae angen i ni gofio hefyd na fydd y teimladau hyn yn newid pethau yn y byd go iawn. Mae angen taro cydbwysedd rhwng cydnabod ein teimladau a chynllunio ar gyfer yr amgylchiadau fel y maen nhw. Rhaid i ni weithio gyda’r realiti er mwyn gwella pethau.


Taro cydbwysedd rhwng teimladau a chynlluniau

Mae’n bosib y bydd taro’r cydbwysedd hwn yn anodd weithiau. Ond gydag ymarfer a dyfalbarhad, fe ddaw gydag amser.

Dyma rai awgrymiadau a allai fod yn ddefnyddiol:

1. Ceisio peidio â chnoi cil

Byddwch yn ofalus nad ydych chi’n mynd i gnoi cil wrth gydnabod eich emosiynau a’ch teimladau.

Ystyr cnoi cil ydi pan fyddwch yn rhoi llawer o feddyliau negyddol at ei gilydd neu fod yr un meddyliau negyddol yn troi a throi yn eich meddwl, ac nad ydych chi’n chwilio am unrhyw atebion. Mae hyn yn dueddol o wneud i chi deimlo’n waeth a’i gwneud hi’n anoddach meddwl yn glir ac yn gadarnhaol am y dyfodol.

Gall fod yn ddefnyddiol gofyn i chi eich hun, “Sut mae hyn yn fy helpu?” Os bydd eich emosiynau’n eich llethu, cymerwch seibiant, newid eich amgylchedd neu ddod o hyd i ffyrdd o dynnu eich sylw nes bod eich meddwl wedi tawelu. Wedyn fe allwch chi ddechrau cynllunio’r hyn rydych chi eisiau ei wneud.

Beth am neilltuo cyfnod penodol, bob diwrnod neu bob wythnos, i gydnabod y pethau sy’n eich siomi neu’n eich gwneud yn drist. Gall gosod cyfnod penodol helpu i wneud yn siŵr nad yw eich emosiynau’n rheoli eich ymddygiad yn gyfan gwbl. Os ydych chi’n penderfynu rhoi cynnig ar hyn, efallai y bydd hi’n ddefnyddiol trefnu gweithgaredd cadarnhaol i’w wneud wedyn.

2. Cydnabod y cadarnhaol

Meddyliwch am yr hyn sy’n gadarnhaol yn eich bywyd o hyd ac am fod yn fyfyriwr. Beth bynnag yw’r cynlluniau sydd wedi gorfod newid, bydd llawer o bethau nad yw’r coronafeirws wedi effeithio arnynt. Allwch chi adeiladau ar yr agweddau hyn ar eich bywyd a’ch dyfodol?

Nodwch rai agweddau ar eich bywyd fel myfyriwr rydych chi’n dal yn gallu eu mwynhau. Efallai eu bod yn ymwneud â chymdeithasu, dysgu, profiadau newydd neu gael trefn gyfarwydd unwaith eto.

3. Creu cynllun

Byddwch yn realistig am beth allwch chi ei wneud. Does dim diben ail-greu’r flwyddyn y byddech wedi’i chael heb y pandemig. Yn hytrach, canolbwyntiwch ar beth allwch chi ei wneud yn ymarferol i wella eich profiad fel myfyriwr. Meddyliwch yn eang am eich bywyd fel myfyriwr, ond hefyd am sut rydych yn rheoli eich hun, eich meddyliau a’ch ymddygiad, a beth allwch chi ei wneud i eraill.

4. Heb anghofio’r hanfodion

Mae gofalu am hanfodion lles yn gallu eich helpu i deimlo’n well. Mae hyn yn cynnwys:

  • cadw strwythur da o ddydd i ddydd
  • cysgu’n dda
  • gwneud ymarfer corff, cael golau haul ac awyr iach
  • bwyta’n iach.

Pan fyddwn yn teimlo’n well yn gorfforol, mae’n haws meddwl yn gadarnhaol am ein hamgylchiadau a’n dyfodol, a chreu cynlluniau ymarferol.