Gofalu am anhawster iechyd meddwl yn ystod y pandemig

Mae’r pandemig wedi bod yn heriol i bawb a gall rheoli anhawster iechyd meddwl a oedd yn bodoli eisoes wneud pethau deimlo’n anoddach byth. Efallai y bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i reoli eich iechyd meddwl ac i wneud pethau mor hawdd â phosib i chi.

1. Cadw llygad ar bethau

Beth bynnag fo natur eich anhawster iechyd meddwl, mae’n siŵr eich bod yn adnabod yr arwyddion pan fydd eich symptomau’n codi i’r wyneb.

Er enghraifft, mae’n bosib ei bod hi’n bwysig cadw llygad am gwsg yn gwaethygu, am newidiadau yn eich archwaeth bwyd, neu am ymddygiadau penodol. Efallai y bydd yn ddefnyddiol cadw dyddiadur neu restr wirio symptomau.

Os byddwch yn sylwi ar y newidiadau hyn ac nad yw pethau’n gwella ar ôl diwrnod neu ddau, mae’n bosib y bydd yn syniad siarad â’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n rhan o’ch gofal. Gallai hyn olygu eich meddyg teulu neu dîm gofal iechyd meddwl.

Fel arall, os gallwch chi, efallai y bydd yn help siarad â’ch teulu, eich ffrindiau neu bobl rydych chi’n ymddiried ynddynt i weld a ydyn nhw wedi sylwi ar unrhyw newidiadau yn eich symptomau. Fe allech chi ofyn i rywun eich helpu i fonitro hyn am ddiwrnod neu ddau arall hefyd.

2. Blaenoriaethu eich iechyd meddwl a’ch lles

Mae’n bwysig blaenoriaethu eich iechyd meddwl a’ch lles. Mae hyn yn bwysig bob amser ond yn enwedig yn ystod y pandemig ac yn ei sgil, pan fyddwn yn wynebu mwy o heriau nag arfer.

Fe allai hyn olygu:

  • Blaenoriaethu eich iechyd meddwl dros eich astudiaethau drwy gymryd seibiant pan fydd arnoch angen hynny
  • Peidio â theimlo bod rhaid i chi gymdeithasu os oes arnoch angen seibiant
  • Camu i ffwrdd o gyfryngau cymdeithasol a’r newyddion os ydyn nhw’n gwneud i chi deimlo’n fwy pryderus.

Gallai fod yn ddefnyddiol treulio amser yn meddwl am y pethau sydd o fudd i’ch iechyd meddwl. Nodwch hyn ar bapur a gwneud yn siŵr eich bod yn rhoi blaenoriaeth i’r pethau hyn cymaint ag y bo modd.

3. Cadw mewn cysylltiad â gwasanaethau i fyfyrwyr

Cofiwch y bydd gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr yn eich prifysgol. Fel rheol bydd y timau hyn yn cynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth mewn cysylltiad ag iechyd meddwl a lles, a gallant fod yn ffynhonnell werthfawr o gefnogaeth.

Efallai y byddwch eisiau ystyried gwneud apwyntiad cychwynnol. Os ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth yn barod, fe allech chi wneud apwyntiad adolygu.

Dod o hyd i gymorth yn eich prifsygol.

Dod o hyd i gymorth yn eich prifsygol

4. Cael Cefnogaeth gan y GIG

Os ydych chi’n cael cymorth gan eich meddyg teulu neu dîm gofal iechyd meddwl, mae’n bwysig iawn eich bod yn parhau i fynychu apwyntiadau adolygu ac yn cadw llygad ar unrhyw feddyginiaethau rydych chi’n eu cymryd.

Efallai ei bod yn haws methu apwyntiadau adolygu neu i’ch meddyginiaeth ddod i ben yn ystod y pandemig. Er bod hyn yn ddealladwy, gallai gael effaith fawr ar eich iechyd meddwl yn y tymor byr a’r tymor hir.

Meddyliwch am ddefnyddio calendr ar eich ffôn neu eich gliniadur i gadw golwg ar apwyntiadau, neu os oes modd, gofynnwch i’ch teulu neu eich ffrindiau eich atgoffa.

5. Defnyddio eich rhwydwaith cymorth

Gall eich rhwydwaith cymorth gynnwys dim ond ychydig o bobl neu fod yn eang. Fe allai gynnwys aelodau o’ch teulu, eich ffrindiau, y bobl rydych chi’n rhannu tŷ neu fflat gyda nhw, a gweithwyr iechyd proffesiynol fel eich meddyg teulu. Fe allai hefyd gynnwys tiwtoriaid personol, mentoriaid neu gynghorwyr iechyd meddwl ac aelodau o staff eraill yn y brifysgol.

Siaradwch â nhw am unrhyw bryderon sydd gennych chi ynglŷn â rheoli eich iechyd meddwl ar hyn o bryd. Bydd eich ffrindiau a’ch teulu yn benodol yn gallu eich atgoffa o’r pethau sydd wedi bod o gymorth i chi o’r blaen, a’ch helpu i wneud y pethau hyn.

Creu rhwydwaith cymorth yn ystod y pandemig

6. Cofiwch hefyd am eich iechyd corfforol

Er bod eich iechyd meddwl yn flaenoriaeth, mae’n bwysig cofio gofalu am eich iechyd corfforol hefyd. Mae’r corff a’r meddwl yn gysylltiedig felly bydd gofalu am un o fudd i’r llall. Dyma rai pethau a allai fod yn ddefnyddiol eu cofio:

Mae llawer ohonom ni wedi’i gweld hi’n anodd gofalu am ein hiechyd corfforol yn ystod y pandemig, felly gwnewch be allwch chi. Os nad ydych chi’n llwyddo i wneud rhyw lawer ar rai dyddiau, peidiwch â bod yn rhy feirniadol o’ch hun – rhowch gynnig arall arni y diwrnod canlynol.