Gofalu am eich llesiant wrth alaru

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Er nad oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i gael eich galar i ddiflannu, mae pethau y gallwch eu gwneud i helpu i reoli eich galar a galluogi i chi wella ohono.

1. Gofalu amdanoch eich hun yn gorfforol

Gall galar gael effaith gorfforol sylweddol arnom ni. Er enghraifft, efallai bod galar yn tarfu ar eich cwsg neu’n gwneud i chi fod eisiau cysgu mwy. Neu efallai eich bod yn bwyta mwy neu â llai o awydd bwyd. Efallai eich bod yn pendilio yn ôl ac ymlaen rhwng yr ymddygiadau hyn.

Gall cymryd camau bychain i ofalu am eich llesiant corfforol leihau effaith galar. Peidiwch â phoeni os ydych chi’n teimlo bod hyn yn amhosib i ddechrau yn syth ar ôl y golled. Efallai y bydd rhaid i chi aros i’r sioc gychwynnol gilio, cyn i chi ddechrau meddwl am hyn.

Os a phan rydych chi’n barod, gall y camau hyn eich helpu chi i deimlo ychydig yn well:

  • Cadw at batrwm cysgu da
  • Bwyta’n rheolaidd ac mor iach â phosib (ond gydag ambell wobr llai iach os ydych chi eisiau bwyd o’r fath)
  • Gorffwys yn rheolaidd
  • Ymarfer yn ysgafn
  • Ceisio cynnwys rhywfaint o strwythur yn eich diwrnod – hyd yn oed os yw hyn yn wahanol iawn i’ch trefn arferol
  • Ceisio osgoi gorddefnyddio alcohol, sigaréts neu gyffuriau

2. Cysylltu ag eraill a derbyn cefnogaeth

Gall treulio amser gyda phobl eraill, yn enwedig pobl sy’n poeni amdanom, fod o ddefnydd mawr pan rydym yn galaru. Os bydd rhywun yn cynnig cefnogaeth i chi, byddwch yn barod i’w derbyn. Yn aml, mae pobl eisiau helpu ond maent yn ansicr ynghylch sut mae gwneud hynny, felly rhaid i chi eu harwain at beth sydd arnoch ei angen, beth bynnag yw hynny, boed yn ysgwydd i grïo arni, rhywbeth i fynd â’ch meddwl neu help ymarferol.

3. Ceisio dal ati gyda’ch hobïau

Efallai eich bod yn teimlo eich bod yn cael llai o bleser o’ch hobïau wrth alaru. Neu efallai eich bod yn teimlo ei bod yn amhriodol rywsut dal ati i wneud rhywbeth pleserus.

Ond gall cynnal hobïau neu ddiddordebau helpu i roi patrwm yn eich bywyd a chynnal rhyw fath o realiti. Hefyd gall helpu i leddfu straen, eich helpu i ymlacio ryw ychydig a theimlo ychydig yn fwy gobeithiol am y dyfodol. Hyd yn oed os nad ydych yn eu mwynhau gymaint, daliwch ati gyda’ch hobïau gymaint ag y gallwch chi.

4. Derbyn pa bynnag emosiynau rydych chi’n eu profi ar hyn o bryd

Os ydych chi’n teimlo’n drist, mae hynny’n iawn. Os ydych chi’n teimlo’n hapus ac yn chwerthin am rywbeth, mae hynny’n iawn hefyd. Ewch gyda’r profiad, mwynhau pleser pan allwch chi a gofalu amdanoch chi eich hun pan rydych chi’n teimlo’n isel neu’n flin.

Mae Luke yn siarad am sut effeithiodd galar arno a sut edrychodd ar ei ôl ei hun drwy'r broses.

5. Derbyn pob moment

Os ydych chi’n cael diwrnod anodd, mae’n iawn canolbwyntio ar ddim ond symud drwy’r awr neu’r ychydig oriau nesaf, neu weddill y diwrnod yma. Gadewch i chi’ch hun beidio â meddwl am yr wythnosau neu’r misoedd sydd i ddod a chanolbwyntio ar beth y mae arnoch ei angen nawr, yn y foment hon. Byddwch yn garedig gyda chi’ch hun a gadael i’r dyfodol aros nes eich bod chi’n barod amdano.

6. Siarad gymaint ag ydych chi eisiau – bod yn dawel os oes arnoch chi angen hynny

Chi sydd i benderfynu beth fydd yn ddefnyddiol i chi – os ydych chi eisiau treulio amser yn myfyrio’n dawel neu rywbeth i symud eich meddwl, dewiswch hynny. Os ydych chi eisiau rhannu eich teimladau, chwiliwch am ffrind gofalgar neu aelod o’r teulu i ymddiried ynddo.

7. Defnyddio arferion os ydych chi’n meddwl y byddant yn helpu

Weithiau mae arferion yn gallu ein helpu ni i symud ymlaen a theimlo ychydig yn well. Gall arferion crefyddol neu ddiwylliannol eich helpu chi gyda hyn, neu efallai y byddwch eisiau dyfeisio rhywbeth eich hun. Gall eich arfer fod yn benodol i’r person neu’r peth rydych chi wedi’i golli.

Ymhlith yr arferion mae rhai myfyrwyr yn teimlo eu bod yn ddefnyddiol mae ysgrifennu llythyrau at y rhai maent wedi’u colli, creu seremoni, gan gynnwys canu caneuon neu ddarllen cerddi yn uchel, neu fynd allan i fyd natur a chladdu rhywbeth neu adael iddo lithro i ffwrdd ar ddŵr.

8. Cynllunio ar gyfer pen blwyddi a digwyddiadau arbennig

Efallai bod pen blwyddi, y Nadolig neu ddyddiad marwolaeth yn fwy anodd i chi. Gall fod o help os gallwch chi gynllunio ar gyfer y digwyddiadau yma ymlaen llaw. Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, gall rhoi amser rhydd i chi eich hun helpu, neu gynllunio strwythur ar gyfer y diwrnod i’ch cynnal chi drwyddo.

9. Cysylltu â byd natur

Mae llawer o bobl sy’n galaru’n teimlo bod cysylltu â byd natur yn gallu eu helpu i fod yn y foment a chynyddu eu hymdeimlad o obaith ar gyfer y dyfodol. Os yw hyn yn ymddangos fel rhywbeth a all fod o fudd i chi, gall fod o help cerdded neu eistedd mewn amgylchedd naturiol a threulio rhywfaint o amser yn rhoi sylw i goed, blodau, adar neu symudiad cymylau yn yr awyr.

10. Defnyddio cefnogaeth

Efallai y byddwch yn teimlo bod siarad gyda chwnselydd neu seicotherapydd yn helpu. Fel dewis arall, mae rhai myfyrwyr yn teimlo bod siarad gyda Chaplan o’u ffydd yn gallu cynnig cysur.