Gwneud y gorau o'ch amser gartref

Os ydych chi wedi bod yn aros yn y brifysgol ac yn mynd adref ar gyfer gwyliau'r Nadolig, gall hwn fod yn gyfle i adfer a theimlo mewn mwy o gysylltiad ag anwyliaid. Ond gall rhoi peth amser i feddwl amdano, a thrafod ymlaen llaw, eich helpu chi a'ch teulu i gael amser cystal â phosib.

O ystyried natur heriol y flwyddyn academaidd yma, yn enwedig yn ystod y pandemig, byddai'n hawdd cyrraedd diwedd y tymor ac wedyn mynd adref, heb feddwl am y peth ymlaen llaw. Ond tra rydych chi wedi bod i ffwrdd, mae bywyd wedi bod yn mynd yn ei flaen i chi a'r bobl gartref. Mae hyn yn golygu eich bod chi a hwythau wedi profi rhai newidiadau efallai.

Y newidiadau rydych chi wedi’u profi

Mae bod yn fyfyriwr prifysgol yn brofiad unigryw. Mae hyn yn arbennig o wir ar hyn o bryd, o ystyried y newidiadau parhaus i addysgu a dysgu sy’n cael eu hachosi gan y pandemig a'r ffordd y gallai’r coronafeirws fod wedi effeithio arnoch chi a'ch cyfoedion. Gan ddibynnu ar sut rydych chi wedi profi hyn, gall effeithio ar sut rydych chi'n teimlo ac, yn ei dro, gallai hynny effeithio ar yr hyn rydych chi eisiau ei wneud pan fyddwch yn dychwelyd adref.

Efallai eich bod hefyd wedi profi newidiadau eraill neu wedi mabwysiadu arferion newydd sy'n wahanol i sut rydych chi wedi bod gartref o'r blaen. Efallai eich bod yn teimlo'n fwy annibynnol bellach, efallai eich bod chi'n cadw at wahanol oriau, neu efallai bod rhai o’ch safbwyntiau wedi newid. Gall y newidiadau neu'r ymatebion hyn fod yn syndod i'ch teulu a'ch ffrindiau - dydyn nhw ddim wedi byw drwy'r un profiadau, felly efallai nad ydyn nhw'n eu deall yn llawn. Nid yw hyn yn golygu nad ydyn nhw'n poeni neu nad ydyn nhw'n barod i ddeall.

Gall bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r profiadau hyn eich helpu chi i egluro sut rydych chi'n teimlo a beth rydych chi'n ei deimlo sydd arnoch ei angen. Wedyn, gyda'ch gilydd gallwch drafod sut gallwch weithio i wneud y gwyliau cystal â phosibl i bawb.

Newidiadau gartref

Tra rydych chi wedi bod yn y brifysgol, mae bywyd wedi mynd yn ei flaen i bawb gartref hefyd. Efallai y bydd rhai pethau wedi newid gartref hefyd, dim ond oherwydd bod eich teulu a'ch ffrindiau wedi gorfod addasu i fywyd heb i chi fod o gwmpas. Oherwydd eich bod chi wedi bod yn cael gwahanol brofiadau gall hyn newid eu perthnasoedd â chi a'i gilydd.

Nid yw hyn yn golygu bod y perthnasoedd yma wedi gwanhau neu'n golygu llai, dim ond addasu i'r amgylchiadau newydd maen nhw. Gall bod yn barod am y newidiadau yma eich helpu chi i osgoi'r sioc y mae rhai myfyrwyr yn ei deimlo pan fyddant yn sylweddoli nad yw eu cartref yn union fel maent yn ei gofio wrth adael. Gall hyd yn oed pethau syml fel ystafell yn cael ei hailaddurno deimlo'n chwithig os nad oeddech chi'n ymwybodol ei fod wedi digwydd. Siaradwch â'r bobl gartref am yr hyn sydd wedi newid tra oeddech chi yn y brifysgol, fel bod y dychwelyd yn llyfnach ac yn haws.

Byddwch yn realistig am eich disgwyliadau o gartref

O ystyried pa mor heriol y gall y tymor cyntaf fod (yn enwedig wrth i'r pandemig barhau i effeithio), nid yw'n syndod bod rhai myfyrwyr wedi bod yn cydio o bosibl yn yr atgof am eu cartref fel dylanwad sefydlog. O’u defnyddio'n briodol, gall eich atgofion am gartref fod yn ffordd bositif iawn o'ch helpu chi i reoli heriau bywyd myfyriwr. Boed yn bositif neu negatif, gallant ddarparu enghreifftiau i chi o adegau eraill pryd rydych chi wedi wynebu heriau ac wedi bod yn llwyddiannus. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn realistig o ran eich disgwyliadau wrth ddychwelyd adref. Efallai eich bod yn cofio pob un o'r amseroedd gorau a mwyaf cofiadwy gartref; os ydych chi'n caniatáu i hynny bennu eich disgwyliadau, efallai y cewch eich siomi yn y pen draw. Cofiwch fod perthnasoedd ac amgylcheddau fel rheol yn gymysgedd o'r da ac elfennau ddim cystal. Efallai y bydd cofleidio'r da a derbyn y pethau sydd ddim cystal, os yw hynny'n bosibl, yn eich helpu i gael y gorau o'ch amser gartref.

Cadw mewn cysylltiad â’ch teulu

Gall fod o help os byddwch chi'n siarad â'ch teulu am hyn i gyd cyn i chi fynd adref. Ceisiwch weithio gyda'ch gilydd i gytuno ar agwedd gyffredinol at y gwyliau sy'n helpu pawb i gael yr hyn sydd arnynt ei angen.

Os ydych chi i gyd yn deall sut rydych chi i gyd yn teimlo a'r hyn rydych chi i gyd yn gobeithio'i gael, gallwch chi wedyn weithio gyda'ch gilydd i'w wneud cystal â phosib i bawb.