Llesiant Digidol

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Oherwydd y coronafeirws, mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n treulio llawer mwy o amser ar-lein ac ar sgriniau. Mae’n bwysig meddwl am sut rydyn ni’n defnyddio’r amser hwnnw, a’r effaith bosib ar ein llesiant ni.

Nid yw bod ar-lein yn ddrwg i chi o angenrheidrwydd – a dweud y gwir gall gael effaith bositif ar eich llesiant. Bydd sut rydych chi’n ymwneud ag ef, ac ar gyfer beth fyddwch chi’n ei ddefnyddio, yn diffinio a yw’n rhoi hwb i’ch llesiant neu’n amharu arno.

Gall y byd ar-lein ein helpu ni i deimlo mewn mwy o gysylltiad â phobl eraill, yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy o ran o bethau. Hefyd gall ddarparu adloniant i ni, ysgogiad deallusol a hwyl.

Ond gall bod ar-lein wneud i ni deimlo mewn llai o gysylltiad hefyd, neu’n flinedig a blin. Gall alluogi i ni wneud dim a gwylio amser yn llithro heibio. Gall hyn olygu ein bod yn teimlo’n flinedig iawn, a gall gyfrannu at byliau o orbryder ac iselder. Mae hyn yn rhannol am fod sgriniau’n ein cadw ni oddi wrth weithgareddau sy’n dda i’n llesiant ni, fel treulio amser ym myd natur, yn ymarfer ac yn cysgu.

Yr allwedd yw ceisio sicrhau cymaint o gydbwysedd â phosib rhwng amser ar ac oddi ar sgrin a meddwl am sut rydych yn treulio eich amser. Mae hyn yn golygu rheoli ymyriadau a defnyddio amser sgrin yn bositif i wneud pethau sydd o help – fel cymryd rhan mewn dosbarth, gweithio ar asesiadau, siarad gyda ffrindiau neu drefnu cyfarfodydd cymdeithasol yn y byd real. Mae hefyd yn golygu cynllunio ar gyfer amser oddi ar sgrin a sut byddwch yn defnyddio hynny.

Michael yn rhannu'r hyn y mae wedi'i ddysgu am reoli amser sgrin fel myfyriwr.

Pum cam at arferion digidol iach

1. Cymryd seibiant

Mae’n ymddangos yn amlwg, ond gall amser oddi wrth sgrin eich helpu chi i ganolbwyntio o’r newydd a rhoi hwb i’ch egni. Gall fod yn demtasiwn defnyddio eich egwyliau i lithro o un gweithgaredd ar sgrin (gweithio) i un arall (Netflix neu gyfryngau cymdeithasol). Ceisiwch fod yn ymwybodol o’r duedd yma a gwneud penderfyniad i gymysgu eich amser ar sgrin gydag amser oddi ar sgrin.

2. Diffodd unrhyw beth sy’n tarfu

Mae derbyn hysbysiadau’n lleihau eich gallu i ganolbwyntio. Rhowch le i chi’ch hun i ganolbwyntio ar y dasg mewn llaw drwy ddiffodd hysbysiadau ac allgofnodi o gyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn yn gwneud eich gwaith yn well a bydd yn teimlo’n fwy pleserus ac yn rhoi mwy o foddhad.

3. Diffodd pob sgrin awr cyn mynd i’r gwely

Mae pob sgrin yn rhyddhau golau a all darfu ar eich cwsg chi. Cymerwch seibiant o’ch sgrin cyn amser gwely a diffodd eich ffôn, rhag i chi gael eich deffro gan negeseuon. Gadewch i’ch ffrindiau wybod y byddwch yn gwneud hyn, fel eu bod yn deall os nad ydynt yn cael ateb tan y bore.

4. Bod yn ystyrlon

Byddwch yn ymwybodol o faint rydych chi’n wynebu sgrin a beth rydych yn treulio eich amser arno. I’ch helpu i reoli hyn, efallai y byddwch eisiau defnyddio apiau sy’n eich helpu chi i dracio eich defnydd o sgrin.

5. Monitro effaith gweithgareddau ar eich hwyliau

Mae ymchwil cynnar i effaith Covid-19 wedi dangos bod y rhai sy’n treulio llawer o amser yn darllen newyddion ar-lein yn profi mwy o ostyngiad yn eu llesiant. Rhowch sylw i sut rydych chi’n teimlo wrth edrych ar newyddion a chyfryngau cymdeithasol. Os yw rhai gweithgareddau’n eich gwneud yn ddi-hwyl, gwnewch lai ohonyn nhw a’u newid am weithgareddau sy’n helpu i godi eich hwyliau.