Mathau eraill o golledion

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Er ein bod yn meddwl yn gyffredinol am alar fel rhywbeth cysylltiedig â marwolaeth neu rywun agos atom ni, gallwn ei brofi o ganlyniad i fathau eraill o golledion.

Er enghraifft, os ydych chi mewn perthynas ramantus sy’n dod i ben, efallai y byddwch yn profi galar. Gall hyn ddigwydd hefyd os byddwch yn colli swydd roeddech yn ei mwynhau, neu os bydd cyfeillgarwch yn dod i ben.

Weithiau gall myfyrwyr synnu at ymddangosiad galar. Er enghraifft, mae’n bosib profi galar os byddwch yn dewis dod â pherthynas ramantus i ben. Dydyn ni ddim yn galaru am beth rydyn ni wedi’i golli nawr yn unig – rydyn ni hefyd yn galaru am y digwyddiadau yn y dyfodol roedden ni wedi eu dychmygu’n digwydd, ond na fydd yn digwydd nawr. Efallai eich bod wedi dychmygu pethau ar gyfer eich perthynas, fel gwyliau neu symud i fyw gyda’ch gilydd.

Nawr mae’n rhaid i’ch meddwl chi addasu i’r ffaith na fydd y pethau hyn yn gallu digwydd ac na fyddant yn digwydd, ac mae hynny’n rhyw fath o golled. Mae’r galar fel ymateb yn normal a bydd yn cilio gydag amser.

Galaru am eich profiad fel myfyriwr

Efallai eich bod yn profi rhywfaint o alar am yr amgylchiadau presennol sydd wedi’u creu gan y coronafeirws. Efallai bod gennych chi gynlluniau a’ch bod wedi dychmygu sefyllfaoedd am fywyd fel myfyriwr yn eich pen, ond eich bod yn gwybod nawr na fydd y rhain yn digwydd.

Efallai eich bod wedi bod yn gobeithio mynd ar leoliad neu i astudio dramor neu efallai bod eich prosiect ymchwil wedi gorfod newid oherwydd y cyfyngiadau presennol. Os byddwch yn profi symptomau galar hefyd o ganlyniad, peidiwch â phoeni. Mae hyn yn berffaith normal a byddant yn pasio.

Ceisiwch hoelio eich sylw ar yr amgylchiadau presennol, fel maen nhw, a gweld a ydych yn gallu dod o hyd i ffyrdd o wneud eich sefyllfa yn well. Byddwch yn elwa hefyd o ofalu am eich lles yn gyffredinol, fel eich bod yn gallu teimlo ychydig yn well, o ddydd i ddydd.

Gall colled sbarduno emosiynau amrywiol. Nid yw hynny’n golygu ein bod yn wan neu fod rhywbeth yn bod arnom ni. Mae’n ymateb emosiynol naturiol i newid sylweddol yn ein bywyd personol.

Byddwch yn garedig gyda chi’ch hun, rhoi cyfle i chi’ch hun alaru ac wedyn edrych ymlaen at greu dyfodol newydd, y gallwch fod yn obeithiol ac yn gyffrous yn ei gylch. Gall helpu i adlewyrchu ar yr adnoddau sydd gennych chi o’ch cwmpas, i’ch helpu gyda’r dasg hon. Gallai hyn gynnwys eich ffrindiau, eich teulu, eich gwarcheidwaid, y gwasanaethau cefnogi sy’n cael eu cynnig i chi gan eich prifysgol neu eich adnoddau mewnol eich hun, fel eich gallu academaidd.