Meddwl am ansicrwydd y flwyddyn academaidd yn ystod y pandemig

Mae'r pandemig wedi creu llawer o ansicrwydd i fywyd prifysgol. Dyma gyfle i gael gwybod sut mae ansicrwydd yn effeithio ar eich ffordd o feddwl a sut gallwch chi weithio gydag ef i gynnal eich lles.

Y gwir ydi bod ansicrwydd y pandemig yn mynd i barhau am gryn amser eto. Mae rhagweld sut bydd y pandemig yn datblygu yn amhosibl hyd yn oed i'r arbenigwyr. Gallai'r pandemig olygu efallai na fyddwch yn gwybod sut bydd eich profiad prifysgol yn datblygu. Gallai effeithio ar eich dysgu, eich bywyd cymdeithasol a'ch hobïau, ymhlith pethau eraill.

Wrth wynebu lefelau uchel o ansicrwydd am fywyd yn y brifysgol, gall fod yn hawdd troi at un o’r ffyrdd o feddwl canlynol.

Ymddygiad meddwl fel ymateb i ansicrwydd

Osgoi meddwl am y peth

Efallai eich bod eisiau stopio meddwl am y brifysgol yn llwyr a chymryd arnoch nad yw’r holl ansicrwydd yma’n digwydd. Gall hyn eich helpu chi i deimlo’n well yn y foment, oherwydd pan nad ydych yn meddwl am y peth, dydych chi ddim yn teimlo cymaint o straen. Ond ni fydd hyn yn eich helpu chi i gynllunio a rheoli pethau a gallwch golli gwybodaeth neu gyfleoedd pwysig i wneud pethau’n well.

Cnoi cil arno

Efallai eich bod yn cnoi cil ar y ffaith bod yr ansicrwydd yma’n digwydd ac yn dymuno iddo ddiflannu. Gall hyn yn ei dro droi’n ddicter tuag at eich prifysgol, y llywodraeth neu’r byd am nad ydynt yn gallu rhoi’r sicrwydd rydych chi ei eisiau i chi.

Hyd yn oed os oes cyfiawnhad dros deimladau fel hyn, nid yw dal ati i gnoi cil fel hyn yn debygol o’ch helpu chi. Mae cnoi cil yn tueddu i wneud i ni deimlo’n waeth gydag amser ac mae’n defnyddio egni ac emosiwn.

Pendilio rhwng opsiynau

I ddod â’r ansicrwydd i ben, efallai y byddwch yn ceisio gwneud penderfyniadau am beth rydych yn mynd i’w wneud ond wedyn yn newid eich meddwl yn gyflym. Gan nad oes yr un opsiwn yn teimlo fel ateb perffaith, rydych chi’n symud oddi wrth bob penderfyniad ac yn chwilio am rywbeth gwell.

Felly beth allwch chi ei wneud?

Gall ansicrwydd fod yn anodd ei reoli yn aml ac mae gwahanol ddulliau’n gweithio i wahanol bobl. Y man cychwyn mwyaf defnyddiol yw ceisio derbyn realiti’r sefyllfa.

Derbyn y realiti

Pan rydym yn derbyn y realiti, gallwn wedyn weithio i’w newid a’i wella. Wrth i ni geisio ei osgoi, dymuno iddo beidio bod neu gnoi cil ar annhegwch pethau mor ansicr, nid ydym mewn sefyllfa i wneud pethau’n well.

Mae hyn hefyd yn golygu bod rhaid i ni dderbyn ein hadwaith emosiynol ein hunain i ansicrwydd. Mae’n iawn bod yn rhwystredig, trist, siomedig, gorbryderus neu flin am nad yw eich profiadau fel roeddech wedi dychmygu neu obeithio. Mae’r emosiynau hyn yn eich cyfeirio chi at y ffaith bod rhywbeth pwysig angen eich sylw chi.

Byddwch yn garedig gyda chi’ch hun

Ceisiwch ymwrthod â’r demtasiwn o feddwl y ‘dylech’ chi allu ymdopi â beth sy’n digwydd, neu fod pobl eraill yn rheoli eu hemosiynau yn well na chi. Rydych chi’n teimlo fel hyn am eich bod yn fod dynol ac mae’r sefyllfa’n ansicr iawn. Mae eich emosiynau’n ymateb normal i fyw drwy amgylchiadau abnormal.

Gwrandewch ar eich emosiynau a’r pryderon maent yn eu codi a rhoi sicrwydd i chi’ch hun ei bod yn iawn teimlo fel hyn. Ond cofiwch, ni fydd y ffaith eich bod yn teimlo fel hyn heddiw yn golygu y byddwch yn teimlo fel hyn yn y tymor hir neu na fydd eich profiad yn y brifysgol yn gwella. #

Cymryd camau i wneud y gorau o’r sefyllfa

Y ffaith ydi, mae’r ansicrwydd yn mynd i barhau am beth amser eto. Mae’n amhosib rhagweld sut bydd y pandemig yn datblygu, hyd yn oed i’r arbenigwyr.

Os allwn ni dderbyn yr ansicrwydd a chanolbwyntio ar beth allwn ni ei wneud, gallwn leihau cynhyrfu ein hemosiynau a chymryd camau ymarferol i wneud y gorau o’r sefyllfa rydym ynddi.

Ar ôl i ni dderbyn y realiti, gallwn hefyd dderbyn na fydd unrhyw ateb yn berffaith. Mae hyn yn iawn – dydi bywyd myfyriwr byth yn berffaith beth bynnag. Mae bywyd yn llawn o bethau da a drwg.

Felly yn lle chwilio am y penderfyniad cywir, gallwn ganolbwyntio yn hytrach ar wneud penderfyniad mor dda â phosib o dan yr amgylchiadau. Cofiwch, beth bynnag fyddwch yn ei ddewis, nid yw hyn yn golygu eich bod yn troi eich cefn ar opsiwn perffaith. Weithiau gall ein meddyliau ni roi cymaint o ffocws ar ddewis yr opsiwn gorau posib fel nad ydym yn gallu gwneud unrhyw ddewis o gwbl.

Pa benderfyniad bynnag wnewch chi i reoli pethau, yr hyn sy’n allweddol yw creu <cynllun gweithredu> i wneud i’r penderfyniadau hynny weithio cystal ag y gallant.