Pam mae ansicrwydd yn gallu achosi straen

Mae effaith y coronafeirws wedi creu llawer o ansicrwydd i ni i gyd. Mae hyn yn arbennig o wir am fyfyrwyr prifysgol.

Beth allai fod yn achosi straen i chi?

Rydyn ni’n gwybod bod myfyrwyr yn poeni am effeithiau parhaus y pandemig. Mae’n debygol y bydd llawer o bethau’n ansicr ac yn anodd eu rhagweld am beth amser. Gall hyn gynnwys:

  • sut mae’r addysgu yn digwydd
  • sut bydd y pandemig yn effeithio ar eich bywyd cymdeithasol a’ch cefnogaeth
  • beth sy’n digwydd os oes cyfnod clo lleol neu genedlaethol arall.

Mae’n gwbl ddealladwy bod yr ansicrwydd yma’n achosi i lawer o fyfyrwyr deimlo gorbryder a siom cynyddol, a theimlo’n isel. Efallai eich bod yn teimlo eich bod jyst eisiau gwybod beth fydd yn digwydd – cael clywed ‘mae’n mynd i fod fel hyn yn bendant’, hyd yn oed os nad yw’r atebion yr hyn rydych chi eisiau ei glywed.

Efallai eich bod yn teimlo bod yr ansicrwydd yn gwneud i chi feddwl neu ailfeddwl yn gyson am eich opsiynau, neu gnoi cil ynghylch pam mae hyn yn digwydd i chi. Neu efallai nad ydych eisiau meddwl am hyn i gyd, a chuddio, gan fod meddwl am y peth yn creu llawer o straen i chi.

O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r teimladau yma’n berffaith normal. Fel bodau dynol, rydyn ni’n dyheu am sicrwydd ac mae’n well gennym gael newyddion drwg nag ansicrwydd parhaus.

Ein hymateb greddfol i orbryder

Mae ein hymateb greddfol i ansicrwydd wedi esblygu er mwyn ein cadw’n ddiogel mewn sefyllfaoedd lle rydym mewn perygl efallai. Os yw symudiad mewn llwyn yn llew neu’n wynt, mae’n syniad da bod yn ymwybodol ohono a bod yn barod i ymateb, rhag ofn mai llew sydd yno.

Felly, pan mae llawer o ansicrwydd am rai agweddau mawr ar ein bywydau ni, rydyn ni’n hynod ymwybodol o hynny ac yn cynhyrfu.

Yn y tymor byr, gall hyn fod o help mawr. Mae’n ein helpu ni i gadw’n ddiogel ac ymateb yn gyflym, os oes angen.

Dim ond pan mae’r ansicrwydd yn parhau am gyfnod hir all hyn ddod yn broblem. Mae bod yn hynod ymwybodol yn flinedig ac yn achosi straen, os na fydd cyfle i ni anghofio am y peth, adfer neu gael rhywfaint o sicrwydd yn ôl yn ein bywydau.

Nid yw ansicrwydd yn niweidiol o angenrheidrwydd

Nid yw hyn yn golygu y bydd yr ansicrwydd yn eich bywyd yn cael effaith negyddol anochel arnoch chi a’ch llesiant. Nid yw pob ansicrwydd yn achosi straen i ni. Mae llawer o bethau rydym yn ansicr yn eu cylch – A fydd hi’n bwrw glaw yfory? Pwy fydd yn ennill cystadleuaeth yr Eurovision y flwyddyn nesaf? Faint o ddail fydd yn syrthio oddi ar y coed yn eich ardal chi yr hydref yma? Ond dydi’r pethau hyn ddim yn achosi unrhyw straen i ni fel rheol.

Mae ansicrwydd yn achosi problemau i ni pan rydym yn gweld rhyw lefel o fygythiad posib, yn y dyfodol, i ni a’n llesiant. Rydyn ni’n poeni am ansicrwydd y flwyddyn academaidd hon am ein bod yn poeni y bydd yn effeithio ar ein hastudiaethau, ein profiad, ein cyfeillgarwch, ein hapusrwydd a’n gyrfaoedd yn y dyfodol.

Sut i addasu eich dull o weithredu?

Gallwch ddysgu addasu eich dull o weithredu, eich ffordd o feddwl a’ch ymddygiad mewn ffyrdd a all leihau effaith yr ansicrwydd a gwneud i chi deimlo’n fwy positif am y dyfodol. Er bod y flwyddyn nesaf yn y brifysgol yn ansicr, nid yw’n golygu na allwch chi reoli hyn, cynllunio a rhoi’r cyfle gorau posib i chi eich hun gael amser da fel myfyriwr.