Pan nad yw galar yn eich gadael chi

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Weithiau, gall galar fod yn gymhlethach ac efallai y byddwch yn symud drwy’r broses yn arafach. Os nad ydych yn teimlo’n well gydag amser, ac os yw eich galar yn gwaethygu, efallai ei fod yn arwydd y byddech yn elwa o rywfaint o help ychwanegol.

Weithiau gall galar fod yn gymhlethach os yw’r golled yn sydyn neu’n drawmatig. Os byddwch chi’n parhau i gael atgofion drwg ac anodd, ôl-fflachiadau, eich llethu gan emosiwn, meddyliau cyson nad ydych yn gallu eu rheoli am eich colled a theimladau o ddiymadferthedd neu anobaith, mae’n bur debyg ei fod yn syniad da i chi gael rhywfaint o gefnogaeth, fel cymorth cwnselydd neu seicotherapydd.

Gyda chefnogaeth, gall y profiadau hyn wella. Hyd yn oed o dan amgylchiadau trawmatig, mae pobl yn aml yn dod o hyd i ffyrdd o symud ymlaen a byw bywyd llawn. Er eich bod chi’n teimlo fel hyn nawr, ’fyddwch chi ddim yn teimlo fel hyn am byth.

Hyd yn oed pan mae’r golled yn enfawr i chi, mae’n bosib adfer yn y diwedd. Mae pobl yn gallu bod yn eithriadol gryf pan mae gennym ni gefnogaeth briodol, ac amgylchedd priodol o’n cwmpas ni. Ni fydd hynny’n golygu eich bod yn anghofio eich colled neu na fyddwch yn teimlo’n drist amdani. Ond mae’n golygu y byddwch yn gallu ailafael mewn bywyd sy’n cynnwys ystyr, pleser a chymysgedd o brofiadau emosiynol normal.