Sut gall bwyd gefnogi eich hwyliau a'ch dysgu

Mae Jo Baker yn seicotherapydd, tiwtor a chydlynydd seico-addysg ym Mhrifysgol Derby.

Mae beth a sut rydym yn ei fwyta yn effeithio ar ein hiechyd corfforol, ein hiechyd meddwl a hefyd ein dysgu. Mae'n bwysig eu bwydo'n dda.Mae beth a sut rydym yn ei fwyta yn effeithio ar ein hiechyd corfforol, ein hiechyd meddwl a hefyd ein dysgu. Mae'n bwysig eu bwydo'n dda.

Gall gwybod pa fwydydd y dylech ac na ddylech fod yn eu bwyta fod yn ddryslyd iawn, yn enwedig pan rydych yn teimlo bod y cyngor yn newid yn rheolaidd. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn awgrymu y gall yr hyn rydych yn ei fwyta effeithio ar y ffordd rydych yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn, yn ogystal ag effeithio ar eich iechyd corfforol. Gall y bacteria yn eich perfedd hyd yn oed ddylanwadu ar eich ymddygiad a gall darfu ar eich corff os nad yw'n ddigon cytbwys.

Gall gwella eich dewisiadau bwyd helpu i wella eich hwyliau, rhoi mwy o egni i chi a'ch helpu i feddwl yn gliriach.

Felly, beth ddylech chi ei fwyta?

Does dim llawer o ots beth rydych chi'n ei fwyta ar unrhyw un diwrnod penodol. Penderfynir ar iechyd gan yr hyn yr ydych yn ei fwyta y rhan fwyaf o'r amser, ar y rhan fwyaf o ddiwrnodau. Gall ambell ddarn o gacen neu far o siocled fod yn rhan o ffordd iach o fyw. Mae'n ymwneud â datblygu arferion iach a gwneud dewisiadau gwybodus am fwyd.

Mae llawer o gyngor amrywiol yn bodoli, ond mae ffordd ardal Môr y Canoldir o fwyta yn un o’r ffyrdd sydd â’r dystiolaeth ehangaf o fyw bywyd hir ac iach. Mae astudiaethau tebyg yn awgrymu y gall warchod rhag iselder hefyd.

Sut allwch chi wella eich arferion bwyta?

I fwyta mewn ffordd iach a chytbwys, efallai y bydd angen i chi wneud rhai newidiadau. Fodd bynnag, nid yw ailwampio sydyn a llym yn debygol o fod yn gynaliadwy. Mae newidiadau bach yn haws eu gwneud a gallant arwain at ganlyniadau gwell yn y tymor hir, felly cofiwch y gallwch wneud y newidiadau hyn ychydig ar y tro.

9 cam i wneud newidiadau iach i’ch arferion bwyta:

  1. Canolbwyntio ar ychwanegu bwyd iach, yn hytrach na dim ond dileu bwydydd heb fod yn iach. Rydym yn gwybod os byddwn yn amddifadu ein hunain o unrhyw ddanteithion y gall ein cyrff ymateb drwy fynnu pleser yn gemegol, sy'n arwain yn aml at orfwyta.
  2. Buddsoddi mewn llyfr ryseitiau iach, neu edrychwch ar-lein am ryseitiau sy'n addas i fyfyrwyr a choginio i chi’ch hun.
  3. Mwynhau eich bwyd, nid dim ond ei fwyta. Mae astudiaethau’n dangos, pan fyddwn yn dewis bwyd rydym yn ei fwynhau, ein bod yn amsugno ei faethynnau’n well.
  4. Cynllunio eich prydau bwyd ar gyfer yr wythnos, wedyn gwneud rhestr siopa – a chadw ati. Bydd hyn yn arbed arian i chi a gall eich helpu i osgoi gwastraff.
  5. Os ydych chi'n mynd i’r brifysgol neu i weithio am y diwrnod, paciwch ginio a byrbrydau iach i fynd gyda chi. Mae cynllunio ymlaen llaw fel hyn yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros yr hyn rydych yn ei fwyta ac yn ei gwneud yn haws gwrthsefyll y demtasiwn i estyn yn rheolaidd am fyrbrydau heb fod yn iach.
  6. Peidio â methu na gohirio prydau bwyd a chofiwch gael amserlen ar gyfer eich byrbrydau. Os bydd lefel y siwgr yn eich gwaed yn gostwng, efallai y byddwch yn teimlo'n flinedig, yn flin ac yn isel eich ysbryd. Efallai y byddwch yn bwyta gormod yn y diwedd, neu'n dewis byrbryd afiach o ganlyniad. Os ydych yn teimlo'n rhy llwglyd yn aml, gall achosi i chi ganolbwyntio llawer ar fwyd - mewn ffyrdd heb fod o gymorth
  7. Peidio â phigo ar fwyd drwy’r dydd, na bwyta'n rhy agos at amser gwely, oherwydd gall hyn amharu ar eich patrwm cysgu.
  8. Cofio hydradu’n gyson. Ceisiwch yfed dŵr yn lle diodydd caffein neu ddiodydd llawn siwgr, gan gynnwys sudd neu smwddis gyda lefel uchel o siwgr.
  9. Cofio am y calorïau gwag mewn alcohol. Gan fod alcohol yn cael ei wneud o siwgr neu startsh, mae'n cynnwys llawer o galorïau – saith calori am bob gram a dweud y gwir. Mae hyn bron cymaint â braster pur, sydd â dim ond 2 galori yn fwy. Mae calorïau alcohol yn 'galorïau gwag', sy'n golygu nad oes ganddyn nhw unrhyw werth o ran maeth.

Ailfeddwl am sut rydych chi'n bwyta

Nid dim ond yr hyn rydych chi'n ei fwyta sy'n bwysig ond y ffordd rydych chi'n ei fwyta hefyd. Pa mor aml ydych chi'n bwyta wrth fynd, wrth eich desg neu o flaen y teledu yn hytrach nag eistedd i lawr gyda theulu neu ffrindiau?

Pan mae pobl yn eistedd gyda'i gilydd i fwyta pryd o fwyd, maent nid yn unig yn cyfeirio at fwy o ymdeimlad o berthyn, ond hefyd maent yn tueddu i fwyta'n arafach. Mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod hyn yn benodol am fyfyrwyr sy'n byw mewn llety myfyrwyr.

Mae mwynhau bwyd mewn awyrgylch hamddenol fel hyn, pan allwch chi, yn annog eich corff i weithredu dull o 'orffwys a threulio'. Yn y cyflwr yma rydych chi’n cael y budd gorau posib o'r maethynnau yn eich bwyd. Felly, pan fyddwch chi'n teimlo'n hyderus, beth am roi cynnig ar eich sgiliau coginio ar bobl eraill hefyd.