Sut i ddod o hyd i gyllid ychwanegol yn y brifysgol

Mae Ruth Bushi

Mae Ruth Bushi yn ysgrifennu am arian myfyrwyr a bywyd yn y brifysgol. Mae hi'n awdur sawl rhifyn o The Student Money Manual.

Efallai y bydd cael dau ben llinyn ynghyd yn teimlo'n arbennig o heriol ar hyn o bryd. Mae pethau a all helpu. Mae'r dudalen yma’n esbonio ble i ddod o hyd i gyllid ychwanegol ar gyfer costau byw.

I lawer o fyfyrwyr, gall rheoli arian yn y brifysgol fod yn frwydr fawr. Gall llawer o gostau fod yn ddrutach nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, yn enwedig oherwydd y coronafeirws.

Peidiwch â phoeni. Erbyn diwedd yr erthygl yma, byddwch yn gwybod ble i chwilio am gefnogaeth, cyngor neu gyllid ychwanegol ar gyfer costau byw. Gwell fyth, mae llawer o'r arian hwn am ddim: ni fydd rhaid i chi ei ad-dalu, oni bai eich bod yn gadael eich cwrs yn gynnar.

Cofiwch, bydd yr hyn y gallwch ei hawlio’n dibynnu ar a ydych chi’n fyfyriwr yn y DU, yr UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol, ac a ydych chi’n astudio'n llawn amser neu'n rhan amser. Cysylltwch â’ch prifysgol os oes arnoch chi angen help i ddeall eich cymhwysedd.


Rhoi cynnig ar y rhain i ddechrau

Mae'n werth llunio cyllideb. Bydd hyn yn dangos sut rydych chi'n ymdopi'n ariannol a gall helpu i nodi ffyrdd o gael dau ben llinyn ynghyd. Bydd rhai cyllidwyr yn gofyn am gael gweld eich cyllideb, felly gallai ei gwneud nawr gyflymu pethau.

Pethau eraill i'w gwneud:

 • Cadw datganiadau banc, dogfennau adnabod, gwaith papur cyllid myfyrwyr neu fanylion am incwm y cartref (eich un chi neu'ch rhieni) wrth law.
 • Os ydych yn gymwys, ystyriwch gymryd benthyciad myfyrwyr llawn y llywodraeth. Mae rhai cyllidwyr yn gofyn i chi wneud hyn cyn gwneud cais am gefnogaeth.
 • Gwiriwch a allwch gael gorddrafft myfyriwr 0%. Mae rhai cronfeydd caledi’n disgwyl i chi roi cynnig ar hyn i ddechrau. Dysgu sut i ddefnyddio gorddrafft yn ddiogel.

Heblaw am yr opsiynau arbennig a grybwyllir ar y dudalen yma, dylech osgoi benthyca os ydych chi’n cael anhawster gydag arian neu eisoes yn jyglo dyledion.

Siarad â’ch prifysgol

Mae prifysgolion yn cynnig cymysgedd o'u cronfeydd cefnogi eu hunain. Maent i gyd yn gosod eu rheolau eu hunain, felly cysylltwch â'ch un chi i weld beth sydd ar gael ac i wneud cais.

Cyllid y coronafeirws

Mae gan y rhan fwyaf o brifysgolion gymorth brys ar gyfer anawsterau neu gostau ychwanegol a achosir gan y coronafeirws. Mewn rhai achosion, mae hwn ar wahân i gronfeydd caledi, ac i eraill, mae'n eu disodli.

Beth bynnag yw’r enw, ystyriwch wneud cais nawr, hyd yn oed os nad oes angen yr arian arnoch chi eto. A pheidiwch â diystyru arian os bydd dyddiadau cau wedi mynd heibio – efallai y bydd mwy o arian ar gael yn nes ymlaen.

Cronfeydd caledi

Yn cael eu galw weithiau’n gronfeydd Mynediad i Ddysgu, mae'r rhain ar gyfer myfyrwyr y DU (a’r UE weithiau) sy'n wynebu anhawster ariannol annisgwyl.

Gwiriwch a oes gan eich prifysgol gronfa ar wahân i gronfeydd y coronafeirws, oherwydd efallai y bydd arnoch angen cymorth gan y ddwy gronfa.

Efallai y cewch gynnig grantiau nad ydynt yn ad-daladwy neu fenthyciadau di-log arbennig. Mae arian rhai prifysgolion yn gyfyngedig, felly byddwch yn barod i roi cynnig ar opsiynau eraill ar y dudalen hon hefyd.

Ysgoloriaethau, bwrsarïau a grantiau

Nid oes raid ad-dalu’r cymorth yma. Mae rhai’n agored i fyfyrwyr rhyngwladol yn ogystal â myfyrwyr y DU a'r UE.

Fel rheol byddwch yn gwneud cais pan fyddwch yn dechrau eich cwrs. Os nad ydych wedi gwneud hynny, gwiriwch beth sydd ar gael oherwydd gallech gael help nawr neu ar gyfer y dyfodol.

 • Ysgoloriaethau a ddefnyddir i wobrwyo cyflawniad academaidd, chwaraeon neu gerddorol. Ond erbyn hyn mae llawer yn cynnig cymorth cyffredinol i bob myfyriwr, neu'r rhai o gefndiroedd penodol.
 • Fel rheol, mae bwrsarïau’n grantiau seiliedig ar brawf modd, felly maent yn gysylltiedig ag incwm y cartref. Os yw eich cyllid yn dibynnu ar incwm eich rhieni, a'u bod wedi colli enillion oherwydd y coronafeirws, gallai hyn gynyddu'r cymorth a gewch. <Holwch eich prifysgol>.
 • Efallai y bydd cymorth wedi'i dargedu hefyd, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr ag anableddau neu’r <rhai sydd wedi gadael gofal>. Cofiwch grybwyll unrhyw beth a allai fod yn berthnasol yn eich barn chi.

Gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr ychwanegol

Os ydych chi’n gymwys i gael benthyciad cynhaliaeth, efallai y gallwch gael cefnogaeth ychwanegol. Nid oes raid ad-dalu'r arian hwn, ond gall fod yn seiliedig ar brawf modd incwm y cartref:

Cyfrifir llawer o'r rhain yn awtomatig pan fyddwch yn gwneud cais am eich cwrs. Ond os yw eich amgylchiadau wedi newid (er enghraifft, oherwydd bod incwm eich cartref wedi gostwng), efallai y byddwch yn gymwys am gymorth ychwanegol nawr.

Mae hyn yn berthnasol i'r benthyciad cynhaliaeth hefyd. Cofiwch y gall y taliadau fod yn araf, felly rhowch gynnig ar opsiynau eraill ar yr un pryd.

Cysylltwch â'ch sefydliad cyllid myfyrwyr i gael rhagor o fanylion.

Chwilio am gyllid elusennol

 • Mae rhai prifysgolion yn llunio ffynonellau o gyllid i’r holl fyfyrwyr, nid dim ond ei ffynonellau ei hun. Mae adnoddau LSE ac Ysgol Feddygol St George yn fan cychwyn da.
 • Mae canfyddwr grantiau Turn2Us yn gallu dod o hyd i gyllid fesul rhanbarth neu amgylchiad (gan gynnwys rhywedd, oedran, incwm isel a chenedligrwydd)
Trusted resource

Turn2Us

Defnyddio canfyddwr grantiau Turn2Us i weld a oes unrhyw arian elusennol rydych chi’n gymwys i’w dderbyn.

Chwilio’n lleol

Gall hyn ganfod ffynonellau y gallech eu colli fel arall. Cofiwch wirio’r opsiynau ble rydych chi’n byw wrth astudio, a’ch cyfeiriad cartref:

 • Cysylltu â’r cyngor lleol
 • Chwiliwch y we am ‘grantiau myfyrwyr’ a’ch sir. Gall hyn ddod o hyd i gronfeydd llai cyfarwydd gan elusennau a busnesau lleol.

Gwirio popeth arall

Mwy fyth o opsiynau ar gyfer chwilio am gyllid:

 • Sefydliadau a chymdeithasau proffesiynol sy'n gysylltiedig â'ch pwnc neu lwybr gyrfa
 • Cyrff neu undebau proffesiynol mae eich rhieni’n gysylltiedig â hwy
 • Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio safleoedd cyllido torfol (h.y. gofyn i eraill eich helpu i dalu costau)
 • Os ydych yn cael anhawster gyda rhent, ffioedd dysgu neu gostau eraill, mae mwy o gyngor ar gael yn mynd i'r afael â phroblemau ariannol.

Gobeithio y bydd yr ystod eang iawn yma o opsiynau’n rhoi sicrwydd i chi bod cymorth ar gael. Yn aml, mae canfod cyllid yn gofyn am ddyfalbarhad ac amynedd. Ond os ydych chi'n poeni neu'n ansicr beth i'w wneud, mae help ar gael pan fydd arnoch ei angen.