Teimlo’n fwy hyderus am ddysgu ar-lein

Awgrymiadau ymarferol i’ch helpu chi i elwa i’r eithaf o ddarlithoedd a thiwtorials ar-lein.

Er nad ydyn ni’n gwybod sut bydd dosbarthiadau’n cael eu cynnal eleni, mae pob myfyriwr yn debygol o orfod cymryd rhan mewn dysgu ar-lein i ryw raddau.

Fel y mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ei wybod erbyn hyn, mae dysgu ar-lein yn gallu teimlo’n wahanol iawn i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Dydi eich darlithiwr a’ch cydfyfyrwyr ddim yno yn y cnawd i ennyn eich diddordeb, a does dim angen bod yn yr ystafell ddosbarth ar amser penodol.

Mae llawer o fyfyrwyr wedi ei gweld hi’n anoddach dysgu ar-lein. Ar ben hynny, mae’n bosib eich bod yn poeni am eich gallu i gynnal eich cymhelliant, i amsugno’r deunydd ac i lwyddo.

Ond dydi teimlo fel hyn ddim yn golygu na allwch chi lwyddo. Dim ots beth yw eich profiad blaenorol o ddysgu ar-lein, fe allwch chi wneud eich dysgu’n fwy effeithiol. Mae dysgu ar-lein yn sgil ac fel pob sgil, fe allwch ei gwella.

Deuddeg darn o gyngor ar gyfer dysgu ar-lein

1. Cael seibiant o’r sgrin cyn y dosbarth

Mae’n fwy blinedig cymryd rhan mewn darlithoedd a dosbarthiadau ar sgrin o’i gymharu â gwneud hynny wyneb yn wyneb. Byddwch yn canolbwyntio ac yn dysgu’n well os byddwch yn dod i’r dosbarth yn teimlo’n ffres. Os gallwch chi, rhowch y sgrin o’r neilltu cyn eich dosbarth – bydd dim ond ychydig funudau’n help.

2. Trin dosbarthiadau ar-lein yn union fel dosbarthiadau ar y campws

Mae disgyblaeth a strwythur yn eich helpu i ddysgu, ar-lein ai peidio. Gwnewch bob amser dosbarth yn apwyntiad a chadw ato gymaint â phosib. Efallai y byddwch yn gallu dysgu’n well drwy wisgo a pharatoi fel petai chi’n mynd i’r brifysgol. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi cyn i’r dosbarth ddechrau a bod gennych chi bopeth sydd arnoch ei angen wrth law.

3. Neilltuo gofod i astudio

Gall hyn fod yn anodd os ydych chi’n byw, yn cysgu ac yn astudio yn yr un ystafell. Rhowch gynnig ar rannu eich ystafell yn wahanol fathau o weithgareddau. Gall hyn eich helpu i ganolbwyntio pan fyddwch yn astudio, i ymlacio pan fyddwch eisiau cael seibiant, ac i gysgu pan fydd hi’n amser gwely.

4. Cael gwared ar bethau sy’n tynnu eich sylw

Diffoddwch eich ffôn yn ystod y dosbarth. Mae ymchwil wedi dangos bod eich lefelau canolbwyntio’n gallu lleihau os yw eich ffôn ymlaen, hyd yn oed os na fyddwch yn edrych arno.

Gwnewch yr un peth gyda’ch dyfeisiau eraill: dylech gloi eich hun allan o gyfryngau cymdeithasol ac unrhyw wefannau eraill sy’n mynd â’ch sylw nes bod y dosbarth drosodd.

5. Gwneud nodiadau

Mae ymchwil wedi dangos bod gwneud nodiadau yn y dosbarth yn gwella eich dysgu a’ch gallu i gofio. Bydd ailysgrifennu eich nodiadau ar ôl y dosbarth yn gwreiddio eich dysgu ymhellach yn eich cof. Nodwch unrhyw beth nad ydych chi’n ei ddeall er mwyn gallu mynd yn ôl ato yn nes ymlaen.

Eoin yn rhannu ei gyngor doeth ar gyfer gwneud y gorau o ddarlithoedd a dosbarthiadau ar-lein.

6. Cymryd rhan

Os ydych chi’n gwylio’r ddarlith neu’r dosbarth yn oddefol, gall eich meddwl chi grwydro. Os gallwch chi, gofynnwch gwestiynau neu feddwl am ffyrdd o gysylltu’r hyn rydych chi’n ei ddysgu â gwybodaeth sydd gennych chi’n barod.

7. Ailwylio’n strategol

Un o fanteision dosbarthiadau ar-lein yw gallu ailwylio darlithoedd, ond efallai nad oes angen i chi ailwylio’r dosbarth cyfan. Rhowch flaenoriaeth i’r rhannau nad oeddech chi’n eu deall cystal a chanolbwyntio ar y rhain.

Bydd hyd yn oed mynd ati i nodi pa rannau fyddai fwyaf defnyddiol eu hailwylio’n helpu i wella eich dealltwriaeth. Os ydych chi’n gwylio’r ddarlith ar-lein, nodwch amser y pethau rydych chi eisiau ailedrych arnynt.

8. Defnyddio’n gyflym

Po fwyaf rydyn ni’n gweithio gyda gwybodaeth a dealltwriaeth newydd, y mwyaf rydyn ni’n eu cofio. Tybed allwch chi feddwl am ffyrdd o ddefnyddio beth rydych chi wedi’i ddysgu ym mhob dosbarth. Gall ymarferion bach neu ddarnau ysgrifennu byrion helpu.

9. Trafod gyda’ch cydfyfyrwyr

Mae’n bosib bod gan eich rhaglen fforwm trafod ar-lein lle gallwch chi drafod cynnwys eich cwrs gyda’ch cydfyfyrwyr. Manteisiwch ar y cyfleoedd hyn os gallwch chi oherwydd bydd y trafodaethau yma’n dyfnhau eich dysgu. Os nad yw’r cyfleoedd hyn yn dod i’r amlwg, efallai y byddwch yn dymuno trefnu cyfarfod eich hun.

10. Cydbwysedd

Mae sicrhau cydbwysedd yn hollbwysig i’n lles ac i’n dysgu. Bydd cymryd seibiant a chael hwyl yn eich helpu i ailadeiladu eich egni er mwyn i chi allu dysgu mwy yn eich dosbarth nesaf.

11. Gofyn am gymorth

Bydd eich prifysgol, gan gynnwys eich tiwtoriaid, eich cynghorwyr sgiliau astudio a’r Gwasanaethau i Fyfyrwyr yn darparu ystod eang o gymorth a chefnogaeth. Peidiwch â bod ofn gofyn iddynt am gymorth: maen nhw eisiau i chi lwyddo ac yn gwybod bod angen cymorth a chefnogaeth ar fyfyrwyr.

12. Cydnabod eich twf

Rhowch sylw i faint rydych chi’n ei ddysgu ac i ba raddau rydych chi’n gwella o ran dysgu ar-lein. Bydd sylwi ar y gwelliant yn eich sgiliau a’ch gallu yn cynyddu eich hyder, a byddwch yn gallu defnyddio’ch egni i ddysgu mwy a pherfformio’n well.

Adolygwyd ddiwethaf: Mawrth 2022