Beth yw galar?

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Mae galar yn ymateb emosiynol normal i golli rhywun neu rywbeth sy’n bwysig i chi.

Mae galar yn ymateb emosiynol normal i golli rhywun neu rywbeth sy’n bwysig i chi. Gall deimlo’n boenus yn emosiynol ac yn gorfforol ac mae llawer o bobl yn profi teimlad o fod wedi’u llethu ar adegau.

Mae llawer o fyfyrwyr yn poeni am eu profiadau pan maent yn galaru, oherwydd gall galar fod mor annisgwyl a gall ein teimladau fod mor bwerus.

Os ydych chi’n galaru, nid yw’n anarferol profi emosiynau cryf fel tristwch, dicter, dim teimlad o gwbl, sioc, diymadferthedd a gorflinder. Hefyd efallai y byddwch yn gweld bod galar yn effeithio ar eich iechyd corfforol, yn tarfu ar eich cwsg, eich awydd am fwyd, eich lefelau egni a’ch gallu i feddwl yn glir.

Fodd bynnag, er gwaetha’r eithafion effaith yma, mae galar yn broses berffaith normal. Gall galar fod yn boenus ond, gydag amser, hunan-ofal a chefnogaeth pobl eraill, bydd yn cilio’n naturiol.

Mae hefyd yn bwysig cofio ein bod yn galaru am lawer o bethau yn ein bywydau – nid dim ond colli anwyliaid. Gall colli cyfeillgarwch, diwedd perthynas, marwolaeth anifail anwes neu golli swydd achosi i ni brofi galar i gyd.

Mae galar yn ymateb dynol normal i golled. Nid yw’n arwydd o wendid ac nid yw’n amhriodol galaru am rywbeth neu rywun. Nid yw chwaith yn rhywbeth y gallwn ei reoli na’i stopio. Os ydych chi’n galaru, mae hynny’n digwydd am fod arnoch chi angen gwneud hynny, ac mae hynny’n iawn.

Yn olaf, cofiwch nad oes ‘ffordd iawn’ o alaru. Rydyn ni i gyd yn profi galar yn wahanol a bydd ein profiadau yn amrywio ar wahanol adegau yn ein bywydau ni ac am wahanol golledion.

Y ffordd rydych chi’n profi galar yw sut rydych chi angen ei brofi ar hyn o bryd – nid yw eich teimladau a’ch adweithiau yn anghywir. Peidiwch â phoeni nad ydych yn ‘galaru yn iawn’. Mae rhai pobl yn teimlo tristwch aruthrol ar ôl colled ac yn crïo llawer, mae rhai pobl yn methu teimlo unrhyw beth, heb grïo o gwbl. Does dim un ymateb yn anghywir.