A fyddaf yn ddigon da ar gyfer y lefel academaidd nesaf?

O dan yr amgylchiadau presennol, mae llawer o fyfyrwyr yn poeni am symud i'r lefel academaidd nesaf, ond gallwch chi deimlo'n hyderus am eich gallu - ac mae pethau y gallwch chi eu gwneud i baratoi ar gyfer y flwyddyn nesaf.

O ganlyniad i’r coronafeirws, mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr wedi profi tarfu ar eu haddysg. O dan yr amgylchiadau hyn, mae'n naturiol i chi deimlo nad ydych chi wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer eich cam astudio nesaf.

Credu yn eich gallu academaidd

Hunaneffeithiolrwydd academaidd yw ein cred ni yn ein gallu ein hunain i lwyddo'n academaidd.

Mae'n bwysig i'n dysgu a'n cyflawniad yn y dyfodol. Mae credu eich bod yn gymwys i wneud rhywbeth yn cael effaith ar eich hyder a'ch gallu i wneud tasgau cymhleth. Mae'n naturiol os ydych chi'n poeni y gallai bylchau yn eich dysgu danseilio'ch gallu academaidd, eich hyder a'ch cyflawniad yn y dyfodol.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio bod pawb arall wedi cael yr un profiad. Nid yw bylchau yn eich dysgu yn fylchau yn eich gallu - gyda chefnogaeth ac amser a thrwy astudio, bydd y bylchau hyn yn cael eu llenwi.

Rydych chi’n ddigon da

Cofiwch, mae llawer o dystiolaeth o'ch gallu eisoes. Edrychwch ar yr hyn rydych chi wedi'i gyflawni eisoes: fe wnaethoch chi lwyddo i astudio, cael lle mewn prifysgol a pharhau â'ch addysg yn ystod pandemig. I wneud hynny, mae’n rhaid eich bod yn fyfyriwr da.

Sut i baratoi ar gyfer y lefel nesaf

Wrth gwrs, gallwch chi hefyd helpu i feithrin eich hyder a'ch medrusrwydd eich hun drwy'r ffordd rydych chi'n ymgysylltu â'ch dysgu.

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus am eich gallu, efallai y byddwch eisiau osgoi meddwl amdano neu osgoi ymgysylltu ag astudio o gwbl. Mae hwn yn ymateb arferol i bethau sy'n gwneud i ni deimlo'n bryderus, ond yn yr achos hwn mae ein hemosiynau'n camddarllen y sefyllfa.

Bydd treulio rhywfaint o amser yn paratoi yn helpu i wella eich hyder a'ch gallu i lwyddo pan fydd y flwyddyn academaidd yn dechrau.

Dyma rai ffyrdd y gallech chi ddechrau arni:

  • Gweithio eich ffordd drwy restr ddarllen
  • Gwylio rhai darlithoedd neu fideos ar-lein am eich pwnc (o ffynonellau safonol)
  • Ymgyfarwyddo â thermau a chysyniadau allweddol
  • Atgoffa eich hun o’r hyn rydych chi'n ei fwynhau am eich pwnc a neilltuo rhywfaint o amser i edrych ar hynny.

A bydd eich prifysgol yn helpu

Mae'ch prifysgol eisoes yn gwybod eich bod wedi profi tarfu ar eich dysgu. Fe weithiodd darlithwyr ledled y wlad yn galed i addasu eu haddysgu ar gyfer yr amgylchiadau hyn. Os ydych chi'n teimlo bod bylchau yn eich gwybodaeth, ni fydd eich darlithwyr yn synnu os byddwch chi'n gofyn iddyn nhw am help.

Peidiwch â bod ofn gofyn am gefnogaeth gyda'ch dysgu os bydd arnoch chi ei hangen. Bydd gan eich prifysgol amrywiaeth o gefnogaeth i'ch helpu chi i wella eich sgiliau academaidd, gan gynnwys tiwtoriaid personol, llyfrgellwyr a chynghorwyr sgiliau astudio. Edrychwch ar yr hyn y gall eich prifysgol ei gynnig i chi a defnyddiwch y gefnogaeth hon i helpu i wella'ch dysgu a'ch hyder.