Ymdopi â phryder am arian

Mae Ruth Bushi

Mae Ruth Bushi yn ysgrifennu am arian myfyrwyr a bywyd yn y brifysgol. Mae hi'n awdur sawl rhifyn o The Student Money Manual.

Os ydych chi’n cael problemau ariannol, gall pryder eich atal chi rhag cymryd camau cadarnhaol i wella eich amgylchiadau. Gall rheoli eich emosiynau ynghylch cyllid fod yn gam pwysig tuag at gymryd rheolaeth dros eich arian.

Sut mae pryder yn ein hatal ni rhag gweithredu

Os ydych chi’n cael problemau o ran cydbwyso eich arian, mae'n gwbl naturiol poeni am arian. Mae poeni am ein hadnoddau ariannol yn creu pryder am y ffordd rydyn ni’n diwallu ein hanghenion dynol mwyaf sylfaenol: ein gallu i fwydo ein hunain, teimlo'n ddiogel ac yn saff, a chadw to uwch ein pen.

Gall ychydig o bryder ein helpu ni i ganolbwyntio ar y broblem a chymryd camau i roi sylw iddi. Ond weithiau gall poeni a phryder fod yn aruthrol a phan fydd hynny'n digwydd, gall ein hatal ni rhag gweithredu.

Gall llawer iawn o bryder, am gyllid, effeithio mewn un o ddwy ffordd

 1. Mae meddwl am y broblem yn ein gwneud ni’n bryderus, felly rydyn ni’n osgoi meddwl amdani o gwbl ac yn esgus nad yw pethau mor ddrwg â hynny
 2. Rydyn ni'n poeni cymaint fel na allwn ni feddwl yn rhesymol. Mae'r pryder yn ein parlysu ni, rydyn ni’n ei chael yn anodd penderfynu ar ffordd ymlaen ac felly nid ydym yn mynd i'r afael â'r broblem

Effaith poeni am arian

Rydyn ni’n gwybod oddi wrth ymchwil bod poeni am arian yn gallu cael effeithiau amrywiol:

 • Gall effeithio arnoch chi'n gorfforol. Efallai y byddwch yn sylwi, pan fyddwch yn meddwl am arian, eich bod yn cael teimladau anghyfforddus yn eich stumog neu'ch brest, efallai y byddwch yn tynhau eich gên neu'n dal eich ysgwyddau'n dynn neu efallai y byddwch yn teimlo'n anniddig yn gorfforol. Gall hyn arwain at gur pen, blinder ac anniddigrwydd
 • Gall darfu ar eich cwsg, gan achosi i chi gysgu gormod neu ddim digon
 • Efallai y bydd eich gwaith academaidd yn dioddef os yw’r pryder yn lleihau eich gallu i feddwl a chanolbwyntio
 • Gall sut rydych chi'n teimlo gael effaith negyddol ar eich perthnasoedd hefyd.

Rheoli eich pryder

Derbyn y sefyllfa rydych chi ynddi a gweithio i reoli eich arian yw'r ffordd orau o leihau eich pryder a'ch poeni yn y pen draw. Er hynny, gall hyn fod yn haws ei ddweud na'i wneud ac efallai y bydd angen i chi gymryd rhai camau i deimlo'n dawelach, cyn cymryd camau cadarnhaol.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch fod eisiau gwneud hynny – mae gwahanol bethau'n gweithio i wahanol bobl, felly efallai y bydd yn help i chi arbrofi gyda rhai o'r awgrymiadau isod -

 1. Anadlu: pan rydyn ni’n bryderus rydyn ni’n anadlu’n fyr ac yn fas. Mae hyn yn ein gwneud ni’n fwy poenus ac yn cynyddu ein teimladau pryderus. Gall rheoli eich anadl mewn ffordd ymwybodol helpu i leihau'r teimladau hyn, fel eich bod yn gallu meddwl am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud ac wedyn gweithredu. Efallai y byddwch eisiau rhoi cynnig ar anadlu'n ddwfn i'ch stumog gan gyfrif i 7 ac allan am 11; eglurir hyn yn fanylach yn The Wellbeing Thesis.
 2. Cyswllt corfforol cadarn: mae hyn yn golygu cysylltu'n gorfforol â'ch amgylchedd. Efallai y bydd o help i chi deimlo eich traed ar y llawr neu eich cefn yn erbyn cefn y gadair a dim ond canolbwyntio ar y teimlad hwnnw am ychydig funudau.
 3. Ymlacio eich cyhyrau: gan ddechrau yn eich traed, rhaid tynhau eich cyhyrau am ychydig eiliadau ac wedyn eu hymlacio. Wedyn gweithiwch i fyny’r corff. Bydd hyn yn eich helpu chi i ymlacio’n raddol.
 4. Wynebu realiti: bydd poeni’n eich darbwyllo chi bod y broblem yn waeth nag ydyw. Rhaid i chi ymdawelu ac wedyn edrych ar y darlun ariannol llawn. Edrychwch ar eich datganiadau banc, eich biliau a mapio eich cyllideb, fel eich bod yn gwybod yn union beth yw’r darlun llawn.
 5. Recriwtio cefnogaeth: efallai y bydd yn helpu i gael ffrind, aelod o'r teulu neu aelod o wasanaethau cymorth gyda chi, pan fyddwch yn edrych ar eich arian. Gallant sicrhau eich bod yn glynu wrth y dasg ac yn cadw pethau mewn persbectif, fel mai nid pryder yw'r unig lais rydych chi’n ei glywed.
 6. Cofio y bydd eich sefyllfa ariannol yn newid: mae llawer o fyfyrwyr yn profi dyled ac yn llwyddo i'w goresgyn a mynd ymlaen i fyw bywydau llawn a diogel.
 7. Nodi camau cadarnhaol ymlaen: bydd rheolaeth yn gwneud i chi deimlo’n obeithiol ac yn eich helpu i gynnal cymhelliant i roi sylw i’r broblem.